Stanowisko TPMŻ w/s propozycji zmian nazw ulic, tablic i placów

                                                                                                    Szanowny Pan

                                                                                                    Marcin Rosiński

                                                                                  Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa                                                                                       

                                                                                                     Szanowny Pan

                                                                                                      Wojciech Jasiński

                                                                                             Prezydent Miasta Żyrardowa

     Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa przesyła swoje stanowisko, jako głos w konsultacjach, do wykorzystania przez Radę Miasta Żyrardowa, w pracach nad przygotowaniem ostatecznej wersji uchwały RMŻ realizującej ustawę dekomunizacyjną z dnia 01.04.2016r.

     Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa zostało powołane w 1964r., między innymi w celu dbałości o upamiętnianie historii i ochronę dziedzictwa kulturowego miasta Żyrardowa. Z wielką atencją, rozwagą i zawsze służąc merytoryczną pomocą, przedstawiciele TPMŻ od wielu lat uczestniczyli czynnie w pracach Komisji zajmującej się nazewnictwem ulic. Towarzystwo podkreślając w charakterze swojej działalności apolityczność i obiektywizm dąży tym samym, aby jak najlepiej służyć naszej „ małej ojczyźnie”.

Tak też jest i obecnie. To właśnie troska o dobro mieszkańców miasta, o ich poczucie tożsamości, o możliwość wpływania na to co dzieje się wokół nich, upoważnia Zarząd TPMŻ do wyrażenia stanowiska w sprawie propozycji zmian nazw ulic, tablic i placów zawartej w Raporcie ZUH.

     Procedura realizacji w Żyrardowie ustawy o zakazie propagowania komunizmu, zaproponowana w cytowanym raporcie ZUH odbiega od zasad stosowanych przy takich zmianach. Raport nie wyjaśnia i nie zawiera uzasadnień dlaczego akurat takie są proponowane zmiany. Dlatego dla wielu mieszkańców są one nie zrozumiałe, budzą wątpliwości lub sprzeciw. Zmiany dekomunizacyjne w nazewnictwie ulic wprowadzone na początku lat 90-tych akceptację społeczną miały i były zrozumiałe.

     Przedstawione propozycje powinny być zaprezentowane po uwzględnieniu opinii IPN-u, a przedłożone zmiany do akceptacji Rady powinny także uwzględnić wyniki społecznego opiniowania. Ścisła współpraca ze społeczeństwem poprzez szeroko rozumiane konsultacje, także z organizacjami pozarządowymi, samorządami /w szczególności ze środowiskiem AK/ przy tak rozległym zakresie i jak widać kontrowersyjnym charakterze proponowanych zmian będzie świadectwem rzeczywistej samorządności lokalnej ze skutkami zwłaszcza politycznymi przez wiele lat.

     Ze względu na różnorodne uciążliwości dla mieszkańców związane z realizacją zmian w nazewnictwie – ich wprowadzenie powinno sprowadzać się do absolutnego minimum, tylko do tych wskazanych przez IPN i tych które są najmniej kontrowersyjne i nie budzą społecznych, etycznych a także ekonomicznych sprzeciwów. Jednocześnie należy ujawnić jaki będzie przybliżony koszt takich zmian jako realizacji tej ustawy w Żyrardowie?

Zgodnie ze znowelizowaną wersją ustawy dekomunizacyjnej /gdzie dodano Rozdział 2 z art.5a/, pkt.3 mówi:„ przepisu ust.1 nie stosuje się do pomników…wpisanych – samodzielnie albo jako część większej całości – do rejestru zabytków”. W 2012 r. Żyrardów uzyskał tytuł Pomnika Historii. Oznacza to, że zmiany dotyczące części osady fabrycznej wpisanej do rejestru zabytków, są wyłączone spod działania ustawy. Więc żadne elementy bez zgody konserwatora zabytków nie mogą być naruszone.

     Ustawa ma charakter ogólnokrajowy i nie bierze pod uwagę konkretnej historii poszczególnych miast i miejscowości, która to historia miała wpływ na dzisiejszy stan istniejącego nazewnictwa. Dlatego apelujemy do Rady Miasta i Pana Prezydenta o ponowną wnikliwą i dogłębną analizę, której widzimy konieczność szczególnie w przypadku sięgania do propozycji nowych patronów ulic lub nazw nie mających czasem związku z historią Żyrardowa podczas, gdy istnieją stare, historyczne nazwy, do których powinno się nawiązywać, szczególnie w przypadku miasta Pomnika Historii.

     Zdajemy sobie sprawę z powagi zadania i trudu jakiego podjęli się członkowie Zespołu, powodowani jednak wieloma głosami mieszkańców miasta prosimy Radę Miasta i Pana Prezydenta o przeanalizowanie powyższych propozycji i realizację ustawy przez samorząd Żyrardowa w sposób społecznie akceptowany.

                                                                   Z poważaniem

                                                                                 Zarząd

                                                                                Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

 Do wiadomości:

Pan Dariusz Kaczanowski Wiceprezydent Miasta Żyrardowa, przewodniczący ZUH