Statut

                                                                                      STATUT

Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa”, zostało  
  utworzone w 1964 roku, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia
 2. 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz.855 z późniejszymi  
  zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i w dalszej części statutu zwane będzie Towarzystwem.
 3. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym i zarejestrowanym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 4. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Żyrardów.

Art. 2

Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Art.3

Towarzystwo ma prawo używać odznak i pieczęci z nazwą „Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art.4

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników w tym członków ZarząduTPMŻ.  

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

Art.5

Celem działania Towarzystwa jest prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450)

Art.6

Przedmiotem działalności statutowej Towarzystwa będącego organizacją pożytku publicznego jest:

– odpłatna działalność statutowa:

 1. udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej podmiotom podejmujących inicjatywę w sferze wyżej wymienionej problematyki,
 2. prowadzenie działalności informacyjnej, publikacyjnej i wydawniczej upowszechniającej działalność statutową Towarzystwa,

– nieodpłatna działalność statutowa:

 1. gromadzenie materiałów dotyczących przeszłości, życia współczesnego i przyszłości Żyrardowa,
 2. przedstawianie właściwym organom państwowym i samorządowym postulatów dotyczących zachowania dorobku pokoleń i rozwoju miasta,
 3. wyrażanie opinii o projektowanych decyzjach władz lokalnych w sprawach warunków życia i zagospodarowania miasta Żyrardowa,
 4. inicjowanie badań opinii publicznej w kwestiach warunków życia i ukierunkowania działań dla ich poprawy,
 5. działania na rzecz ochrony dóbr kultury, obserwacja stanu zabytków, interwencje dla ich utrzymania w należytym stanie,
 6. współpraca z państwową służbą konserwatorską w sprawie zapisów w rejestrze zabytków i w kategorii obiektów objętych ewidencją,
 7. działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony istniejących wartości i ich uszanowania w planach zagospodarowania przestrzennego,
 8. stymulacja, rozwijanie i obrona inicjatyw wyzwalających aktywność społeczności lokalnej,
 9. popieranie działań na rzecz poprawy warunków i standardów służby zdrowia i opieki społecznej,
 10. szerzenie idei służby społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w sferze edukacji, oświaty i wychowania,
 11. udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej podmiotom podejmujących inicjatywę w sferze wyżej wymienionej problematyki,
 12. prowadzenie działalności informacyjnej, publikacyjnej i wydawniczej upowszechniającej działalność statutową Towarzystwa,
 13. organizowanie konferencji, wystaw i konkursów służących pobudzeniu zainteresowania społeczeństwa wartościami kulturowymi i rozwojem miasta,
 14. współdziałanie z polskimi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi, naukowymi i oświatowymi działającymi w sferze ochrony dóbr kultury i środowiska przyrodniczego,
 15. podejmowanie innych form promowania działalności na rzecz miasta Żyrardowa i okolic.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art.7

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a/ członków zwyczajnych,

b/ członków wspierających,

c/ członków honorowych.

Art.8

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która pragnie realizować cele Towarzystwa i zobowiązuje się do przestrzegania statutu.
 2. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być osoba fizyczna i osoba prawna, która zadeklaruje jakąkolwiek pomoc w realizacji jego celów. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa i jest szczególnie zasłużoną dla miasta.

Art.9

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

Art.10

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków TPMŻ w drodze uchwały na wniosek Zarządu.

Art.11

Członek zwyczajny ma prawo do:

a/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,

b/ brania udziału w posiedzeniach Walnego Zebrania, składania wniosków, propozycji
    uchwał,

c/ korzystania z urządzeń oraz zasobów Towarzystwa,

d/ uczestnictwa we wszystkich imprezach, konferencjach, zebraniach, odczytach,
      sympozjach organizowanych przez Towarzystwo,

e/ używania logo Towarzystwa oraz tytułu „CZŁONEK TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
    MIASTA ŻYRARDOWA”.

Art.12

Członek zobowiązany jest do:

a/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

b/ aktywnego udziału w pracach Towarzystwa,

c/ terminowego opłacania składek członkowskich,

d/ lojalności wobec Towarzystwa i wzajemnego poszanowania jego członków.

Art.13

 1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w art.11 (z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego) oraz prawo brania czynnego udziału w życiu Towarzystwa, zgłaszania postulatów, wniosków związanych z działalnością oraz głosu doradczego.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do wspierania działalności Towarzystwa w
  zadeklarowany sposób oraz do przestrzegania statutu i innych aktów wewnętrznych.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

Art.14

Członkostwo w Towarzystwie wygasa na skutek:

 1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 2. dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa,
 3. wykluczenia w wyniku prawomocnego wyroku sądu orzekającego karę dodatkową     w postaci pozbawienia praw publicznych,
 4. skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nie przestrzegania zapisów statutu w tym zobowiązań wynikających z art.12 statutu,
 5. skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres 2
  (dwóch) kolejnych lat.

Art.15

 1. Uchwałę w sprawie skreślenia członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd, a odwołać się od niej można do Walnego Zebrania.
 2. Uchwałę o pozbawieniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie.

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE TOWARZYSTWA

Art.16

Władzami Towarzystwa są:

a/ Walne Zebranie Członków,

b/ Zarząd Towarzystwa,

c/ Komisja Rewizyjna.

Art.17

Uchwały władz Towarzystwa (jeżeli statut nie stanowi inaczej) podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych zebranych członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego/prowadzącego zebranie. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.

Art.18

 1. Wyboru prezesa, pozostałych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów uprawnionych zebranych, spośród nieograniczonej liczby kandydujących członków Towarzystwa.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w czasie kadencji – skład osobowy jest uzupełniany o kandydata z największą liczbą uzyskanych głosów spośród nie wybranych kandydatów. Przy braku takich osób można dokooptować innego członka Towarzystwa, ale kooptacja nie może przekroczyć jednej trzeciej części składu.

Art.19

Kadencja Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. 

Art.20

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i zbiera się co najmniej raz
   w roku w terminie do 30 czerwca.

2.W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

– z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa powiadamiając członków o
  terminie, miejscu, porządku obrad najpóźniej 14 dni przed terminem zebrania.
  Powiadomienie może być przekazane drogą elektroniczną.

Art.21

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków uprawnionych, to znaczy posiadających głos stanowiący z opłaconą składką członkowską za poprzedni rok.
 2. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walnego – przyjmuje się termin drugi po 30 minutach, bez wymogu obowiązywania kworum.

Art.22

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź co najmniej 1/3 członków Towarzystwa w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.

Art.23

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art.24

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.

Art. 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a/ określanie głównych kierunków Towarzystwa,

b/ wybór prezesa, pozostałych członków Zarządu Towarzystwa i członków Komisji
    Rewizyjnej,

c/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich  
     działalności oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,

d/ uchwalanie budżetu,

e/ ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

f/ uchwalanie statutu, zmian w statucie oraz rozwiązanie Towarzystwa,

g/ uchwalanie regulaminów Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej,

h/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

i/ podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do innych organizacji,

j/ nadawanie godności członka honorowego i odznak Towarzystwa,

k/ rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz
    Towarzystwa,

l/ podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku
    nieruchomego Towarzystwa.

Art.26

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym prezesa – którzy ze swego grona wybierają dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Zarządu Towarzystwa mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności
  związane z wykonywaną przez nich funkcją.
 4. W umowach między TPMŻ a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim TPMŻ reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w Uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków TPMŻ.

Art.27

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

a/ reprezentowanie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

d/ opracowywanie budżetu i sporządzanie bilansu,

e/ zarządzanie majątkiem Towarzystwa,

f/ powoływanie „Sekcji”, „Komisji” i tworzenie „Funduszy” dla poszczególnych spraw i
   zagadnień,

g/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h/ organizowanie działalności gospodarczej,

i/ składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

j/ rozpatrywanie sporów między członkami Towarzystwa powstałych na tle działalności
   Towarzystwa.

Art.28

 1. Zarząd Towarzystwa odbywa swe posiedzenia stosownie do potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa są protokołowane.
 2. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.
 3. W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa mogą brać udział, z głosem doradczym,
  członkowie Komisji Rewizyjnej.

Art.29

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, którzy wybierają ze swego
  grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Art.30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a/ kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,

b/ przedstawianie Zarządowi Towarzystwa uwag i wniosków w sprawie działalności
    Towarzystwa oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących w szczególności działalności
    statutowej i finansowej Towarzystwa,

c/ zgłaszanie wniosków /na Walnym Zebraniu Członków/ w sprawie udzielenia
     absolutorium Zarządowi Towarzystwa,

d/ składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.

Art.31

 1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

a/ pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w
   stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b/ skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
    publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
  Towarzystwa, nie mogą być przewodniczącymi Sekcji lub przewodniczącymi Komisji.

Art.31a

Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu prac na rzecz Towarzystwa mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

Art.32

Członkowie Komisji Rewizyjnej i członkowie Zarządu oraz pracownicy Towarzystwa nie mogą być uprzywilejowani w stosunkach cywilno-prawnych z Towarzystwem. 

 

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Art.33

 1. Towarzystwo może podejmować działalność gospodarczą dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, dla realizacji zadań statutowych Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa jest uprawniony do podejmowania takiej działalności wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami takiej działalności przeznacza się na działalność pożytku publicznego. Członkowie Zarządu składają w tej sprawie stosowne oświadczenia.

Art.34

Zarząd Towarzystwa określa:

a/ formy organizacyjne, podstawowe zasady i kierunki prowadzenia działalności
     gospodarczej Towarzystwa,

b/ składniki majątkowe, które należy przeznaczyć na prowadzenie działalności
      gospodarczej.

 

Art.35

Zarząd Towarzystwa określa maksymalną kwotę jaka może być przeznaczona na określony rodzaj działalności gospodarczej. 

Art.36

Do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Towarzystwa Zarząd może upoważnić dwóch swoich członków. Członkowie ci reprezentują Zarząd w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przed notariuszem, organami państwowymi i samorządowymi, sądami i podmiotami gospodarczymi /krajowymi i zagranicznymi/ oraz mogą ustanawiać pełnomocników działających w ich imieniu.

Art.37

Członkowie prowadzący działalność gospodarczą składają Zarządowi okresowe – co 6 miesięcy – sprawozdania z tej działalności.

Art.38

Zarząd Towarzystwa może cofnąć upoważnienie do prowadzenia działalności gospodarczej nadane określonym członkom Zarządu. 

Art.39

 1. Kontrolę nad działalnością gospodarczą sprawuje Komisja Rewizyjna Towarzystwa.
 2. Kontrolujący mają prawo w każdym czasie uzyskać wyjaśnienia od członków Zarządu prowadzących działalność gospodarczą w imieniu Towarzystwa, dokonywać lustracji tej działalności i przedstawiać wnioski Zarządowi.

 

ROZDZIAŁVI

MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

Art.40

Do realizacji zadań statutowych Towarzystwo posiada majątek trwały, obrotowy oraz fundusze, które powstają z:

a/ wpisowego, składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,

b/ dochodów z majątku Towarzystwa,

c/ dochodów z działalności gospodarczej, przy czym dochód z tej działalności służy
     realizacji  celów statutowych Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału
     między jego członków,

d/ dotacji i subwencji,

e/ darowizn, spadków, zapisów i wpływów z imprez i zbiórek,

f/ pomocy międzynarodowych,

g/ innych dochodów,

h/ przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Art.41

 1. Uchwały w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego
  podejmowane są przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa.
 2. Majątek Towarzystwa nie może być:

a/ wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do
    członków Towarzystwa, członków jego organów lub pracowników oraz osób z którymi
    pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
    powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
    przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b/ przekazywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
    bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli
    przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c/ wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
    bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli to wykorzystanie nie
    wynika bezpośrednio ze statutowego celu Towarzystwa,

3.Towarzystwo nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług
   od  podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów
   lub  pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Art.42

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa z zastrzeżeniem art.34 wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu Towarzystwa, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, upoważnionych do powyższego uchwałą Zarządu Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

Art.43

Statut Towarzystwa może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

Art.44

 1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z jego wskazówkami przeprowadza likwidację.
 3. Walne Zebranie Członków wraz z uchwałami określonymi w ust.1 i 2 podejmuje decyzję o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku Towarzystwa na cel określony w statucie lub na inny cel społeczny. 

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.45

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2018 poz. 450 z późniejszymi zmianami).