Na co dzień

Spotkania Zarządu Towarzystwa odbywają się raz w miesiącu, a – w miarę potrzeb – nawet częściej. Każde zebranie odbywa się według wcześniej przygotowanego porządku obrad, a przebieg zebrania jest protokołowany.

Zebrania Zarządu TPMZ w 2024 roku:

 1.   23.01.2024 r.
 2.   27.02.2024 r.

        Następne zebranie w dniu ……03.2024 r. w siedzibie TPMŻ    

     Zebrania Zarządu TPMŻ w 2023 roku:

 1.   17.01.2023 r.
 2.   07.02.2023 r.
 3.   04.04.2023 r.
 4.   09.05.2023 r.
 5.   15.05.2023 r.  Walne Zgromadzenie Członków 
 6.   22.06.2023 r.
 7.   06.07.2023 r.
 8.   29.08.2023 r.
 9.   26.09.2023 r.
 10.   09.11.2023 r.
 11.   30.11.2023 r.

Zebrania Zarządu TPMŻ w 2022 roku:

 1.   11.01.2022 r.
 2.   01.03.2022 r.
 3.   11.04.2022 r.
 4.   10.05.2022 r.
 5.   07.06.2022 r. Walne Zgromadzenie Członków
 6.   23.06.2022 r.
 7.   25.08.2022 r.
 8.   13.09.2022 r.
 9.   08.11.2022 r.
 10.   12.12.2022 r.

Zebrania Zarządu TPMŻ w 2021 roku:

 1. 09.02. 2021 r.
 2. 09.03.2021 r.
 3. 18.05.2021 r.
 4. 16.06.2021 r.
 5. 10.08.2021 r.
 6. 30.08.2021 r. Walne Zgromadzenie Członków
 7. 21.09,2021 r.
 8. 12.10.2021 r.
 9. 09.11.2021 r.
 10. 14.12.2021 r.

Zebrania Zarządu TPMŻ w 2020 roku:

 1. 07.01.2020
 2. 12.03.2020
 3. 11.05.2020
 4. 10.07.2020
 5. 10.08.2020
 6. 14.09.2020  Walne Zgromadzenie Członków
 7. 08.12.2020

Zebrania Zarządu TPMŻ w 2019 roku:

 1. 08.01.2019
 2. 12.02.2019
 3. 12.03.2019
 4. 09.04.2019
 5. 14.05.2019
 6. 10.06.2019 Walne Zebranie Członków TPMŻ
 7. 02.07.2019
 8. 30.07.2019
 9. 03.09.2019
 10. 08.10.2019
 11. 05.11.2019
 12. 03.12.2019

Zebrania Zarządu TPMŻ w 2018 r.

 1.  11.01.2018
 2.  06.02.2018
 3.  06.03.2018
 4. 10.04.2018
 5. 10.05.2018
 6. 12.06.2018  Walne Zgromadzenie Członków TPMZ
 7. 14.08.2018
 8. 10.09.2018
 9. 09.10.2018
 10. 06.11.2018

Zebrania Zarządu TPMŻ w 2017 roku:

1. 09.01.2017

2. Spotkanie poświęcone ppłk Aleksandrowi Klotzowi

3. 20.02.2017

4. 06.03.2017

5. 03.04.2017

5. 15.05.2017

6. 05.06.2017

7. 20.06.2017 Walne Zebranie Członków TPMΖ

8. 26.06.2017

Przerwa wakacyjna

9.  08.08.2017

10. 17.08.2017

11. 22.09.2017

12. 10.10.2017

13.  07.11.2017

Zebrania Zarządu TPMŻ w 2016 roku:

1.  04.01.2016

2.  08.02.2016

3.  22.02.2016

4.  04.04.2016

5.  09.05.2016

6.  06.06.2016 Walne Zebranie Członków TPMΖ

7.  04.07.2016

Przerwa wakacyjna

8.  29.08.2016

9.  06.09.2016  Spotkanie z cyklu „Bohaterowie naszych ulic”  -Irena Przybysz

9. 27.09.2016

10. 08.11.2016

11. 29.11.2016  Spotkanie poświęcone żołnierzowi AK – Janowi Siwierskiemu

12. 05.12.2016
odjęcie Uchwały w/s podpisania umowy o sprzedaży komisow  w budynku Resursy (wniosek Pani Karoliny 

P O D Z I Ę K O W A N I E 

Z okazji wybudowania w Żyrardowie pomnika Filipa de Girarda w Roku tego wybitnego francuskiego wynalazcy na 100 – lecie uzyskania statusu miasta przez Żyrardów, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa w imieniu swoich członków i sympatyków pragnie złożyć wyrazy uznania i podziękowania Panu Prezydentowi Wojciechowi Jasińskiemu, Panu Wiceprezydentowi Dariuszowi Kaczanowskiemu, Panu Marcinowi Rosińskiemu Przewodniczącemu Rady Miasta Żyrardowa i wszystkim Radnym Rady Miasta za podjęcie tej inicjatywy, za patronat nad jej realizacją i doprowadzenie do finału tego przedsięwzięcia.

Pobudowania w Żyrardowie pomnika poświęconego Filipowi de Girard w uznaniu Jego zasług dla powstania w naszym mieście zakładów lniarskich, obok innych znakomitych osobowości mających znaczący wpływ na rozwój zakładów i samego miasta, od bardzo wielu lat była żywa i oczekiwała na odpowiedni czas do realizacji.

Nazwa naszego miasta ciągle nam o tym przypominała, a osoby przybywające do nas zwłaszcza, aby zobaczyć Żyrardów jako Pomnik Historii, interesowały się osobą Filipa de Girarda.

Dlatego 12 lutego 2015 r. Zarząd TPMŻ, na podstawie zgłaszanych wcześniej wniosków ujętych w programie swojego działania na lata 2014-17 /pkt.14/, podjął uchwałę Zarządu nr 11/2015 w sprawie zainicjowania takiego przedsięwzięcia, a 26 lutego ubr. zaprezentował tę inicjatywę na sesji Rady Miasta, a następnie w roku 2016 współdziałał przy realizacji – w ramach Komitetu Organizacyjnego.

Jednocześnie dziękujemy Panu Przewodniczącemu Marcinowi Rosińskiemu za podziękowania skierowane do członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa w przemówieniu przy odsłanianiu pomnika 25 listopada br. – za zaangażowanie w realizację idei budowy tego pomnika.

Dziękujemy Prorektorowi ASP w Krakowie Panu prof. Janowi Tutajowi za osobiste zaangażowanie w realizację tego dzieła, za rozumienie idei i oddania istoty naszych oczekiwań przy realizacji tego zamierzenia.

Dziękujemy również tym, którzy w jakikolwiek sposób i kiedykolwiek uczestniczyli w inicjowaniu i realizacji oczekiwanego od lat brakującego elementu architektury Żyrardowa jako Pomnika Historii.

Utrwalanie w pamięci tych, którzy przed nami tworzyli naszą historię jest zobowiązaniem wobec tych,którzy przyjdą po nas.

page1image20120Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta Zyrardowa

page1image22072

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa

ul. Mostowa 1

96-300 Żyrardów                                                                    Żyrardów, dnia 7 grudnia 2016 r.

                                                                                                    Urząd Miasta Żyrardowa

                                                                                                    Pl. Jana Pawła II

                                                                                                    Żyrardów

 dot. konsultacji społecznych  Programu Ochrony Środowiska Miasta Żyrardowa na lata 2016-2019 z perspektywą do  2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowiska.

Po analizie i dyskusji odbytej na zebraniu Zarządu Towarzystwa, spośród wielu omawianych zagadnień, niniejszym w jednej sprawie wnosimy o dopisanie w „ Programie” następującej  propozycji:

W p.3 tabeli na str.86  dot.”Budowy dróg umożliwiających zmniejszenie natężenia ruchu.”:

„-poszerzenie drogi wojewódzkiej  nr.719 z uwzględnieniem wykonania ścieżek rowerowych na całym przebiegu w granicach miasta, jako elementu składowego ciągu takich ścieżek przy drodze 719 w sąsiednich gminach,

-budowa wiaduktu nad torami kolejowymi na granicy Żyrardowa i gm. Jaktorów,

-podjęcie działań dla budowy obwodnicy Żyrardowa od strony południowo-wschodniej we współdziałaniu z sąsiednimi gminami,

-budowa parkingów wielopoziomowych przy dworcu  kolejowym /po obu stronach torów/ dla rozwiązania problemu braku miejsc do parkowania /z włączeniem kapitału prywatnego/,

-uruchomienie działań dla budowy przedłużenia ul. J. Skrowaczewskiego wraz z przeprawą mostową przez rzekę Pisie dla skomunikowania os. Wschód z os. Żeromskiego.”

Program jest obszerny, szczegółowy, dobrze sporządzony, pomimo że zawiera wiele tematów które powtarzają się od wielu lat. Brak jest np. perspektyw co do lokalizacji nowego cmentarza komunalnego.

W niektórych tematach obserwujemy brak podkreślenia niezbędnej współpracy oraz  koordynacji czy spójności  między Województwem, Powiatem i Gminami.

Np. w p.5 tabeli  na stronie 90 Programu jest zapis „Zwiększenie powierzchni leśnych”. Rozumiemy, że chodzi o nasze miasto. Ale jak do tego tematu ma się wycinka  lasów w gminie Radziejowice czy Wiskitki ?

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Stanisław Niewiadomski