Zebrania Zarządu TPMŻ w 2020 roku

Zebranie Zarządu TPMŻ w dniu 10.08.2020r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie TPMŻ w bibliotece przy ul. Mostowej 1. Udział wzięło 6 członków Zarządu.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania oraz  porządku obrad jednogłośnie przystąpiono do jego realizacji . Poruszono następujące tematy:

– podjęto Uchwałę nr 9/2020 w/s zwołania Walnego Zebrania Członków w dniu 14.09.br w siedzibie biblioteki o godz.17tej /pierwszy termin i 17.30. –drugi termin/

– przygotowania do WZC- zaproszenia, informacja w mediach, materiały do wglądu, treść oświadczeń w związku z pandemią itp.

– podjęcie Uchwały nr 10/2020 w/s przystąpienia TPMŻ do konkursu dla NGO ogłoszonego przez Urząd Miasta w dziedzinie kultury – Towarzystwo chciałby wydrukować pocztówki dawnego Żyrardowa ze zbirów kolekcjonerskich /zgłoszenie do  20.08.br – realizacja do końca br./

– realizacja projektu „System Motywacji Społeczników” w ramach działań w Federacji „DZIAŁAJ.MY”

– podjęto decyzję o nie wzięciu udziału przez TPMŻ w „Święcie Dobroczynności”/ ze względów bezpieczeństwa/

– ustępująca z funkcji /przejście na emeryturę/ Dyrektor Biblioteki wystawiła oświadczenie o przechowywanych w bibliotece wydawnictwach TPMŻ

– podjęto decyzje o wystąpieniu z wnioskiem do Rady Miasta o nadanie skwerowi w Żyrardowie im. Jedności robotniczej oraz ulicy kpt .Czesława Klosza

– prezes poprosiła o wskazówki działań  TPMŻ na następne lata.

Kolejne spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej / nowo wybranych/ po WZC w celu ukonstytuowania.

Prezes Barbara Rzeczycka

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 11.05.2020

Spotkanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbyło się w siedzibie TPMŻ w bibliotece na ul. Mostowej 1. Spotkaliśmy po dwóch miesiącach od poprzedniego zebrania w dniu 12.03br. / ze względów pandemicznych/.

Przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniego zebrania oraz porządek obrad.

Spotkanie poświęcone było m.in.:

– informacji o realizacji uchwały w/s wsparcia przez TPMŻ wysiłków władz Żyrardowa w walce z COVID-19 – prezes wystosowała w imieniu Zarządu pismo do Prezydenta informujące o wsparciu finansowym/

– podjęto uchwałę nr 7/2020 w/s zmian terminów harmonogramu Konkursu Historycznego pt.:” Nasza historia zachowana w pamięci. Żyrardów we wspomnieniach lata 1945-1989”, termin nadsyłania prac – 30.10 2020r., rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – do 15.12.2020r. /przyjęta jednogłośnie/

– podjęto uchwałę nr 8/2020 w/s uiszczenie składek rocznych/ 20zł/ na rzecz Federacji DZIAŁAJ.MY. której jesteśmy członkiem/ przyjęta jednogłośnie/

– propozycja podjęcia starań w celu pozyskania lokalu dla TPMŻ /Jerzy Słomiński/.

Na tym spotkanie zakończono. Informacja o kolejnym zebraniu zostanie przekazana mailowo.

Zebranie Zarządu w dniu 13.02.2020r.

W spotkaniu wzięło udział trzech członków Zarządu. Poświęcono je tematyce podsumowania i przeanalizowania protokołu Komisji Inwentaryzacyjnej księgozbioru TPMŻ. Przygotowano projekt uchwały zatwierdzającej spis z natury wydawnictw. Kolejne spotkanie zaplanowano na 12.03.2020.

Zebranie zarządu i komisji rewizyjnej w dniu 07.01.2020r.

Pierwsze spotkanie w nowym roku odbyło się w bibliotece, w dniu 07.01.br.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 03.12.2019r. i porządku obrad przystąpiono do jego realizacji. Omówiono tematy dotyczące m.in.:

– inwentaryzacji wydawnictw TPMŻ /spis z natury

– podsumowania działań związanych z dotacją UM na wydanie reprintu książki „Mój Żyrardów” P. Hulki-Laskowskiego, rozliczenie, promocja /30.12.2019/

– podjęto uchwałę nr 1/2020 w sprawie dystrybucji książki / przekazanie nieodpłatnie mieszkańcom miasta, Wydziałowi Kultury i Promocji UM, bibliotece, muzeom, AK, parafii/

– wysłano uzupełnienie wniosku o rejestrację zmian KRS / funkcja sekretarza/

– wysłano ankietę do federacji „Działaj.My”

– przygotowano materiały dla P. księgowej w celu przygotowania bilansu i sprawozdania finansowego za 2019r. / skarbnik/

– podjęto uchwałę nr 2/2020 w sprawie wyboru przedstawiciela TPMŻ do prac komisji konkursowej w zakresie rewitalizacji / zarządzenie Prezydenta Miasta/ -zgłoszono wiceprezes Hannę Fibich.

Kolejne spotkanie zaplanowano 13.02.2020.