Zebrania Zarządu TPMŻ w 2020 roku

Zebranie Zarządu w dniu 13.02.2020r.

W spotkaniu wzięło udział trzech członków Zarządu. Poświęcono je tematyce podsumowania i przeanalizowania protokołu Komisji Inwentaryzacyjnej księgozbioru TPMŻ. Przygotowano projekt uchwały zatwierdzającej spis z natury wydawnictw. Kolejne spotkanie zaplanowano na 12.03.2020.

Zebranie zarządu i komisji rewizyjnej w dniu 07.01.2020r.

Pierwsze spotkanie w nowym roku odbyło się w bibliotece, w dniu 07.01.br.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 03.12.2019r. i porządku obrad przystąpiono do jego realizacji. Omówiono tematy dotyczące m.in.:

– inwentaryzacji wydawnictw TPMŻ /spis z natury

– podsumowania działań związanych z dotacją UM na wydanie reprintu książki „Mój Żyrardów” P. Hulki-Laskowskiego, rozliczenie, promocja /30.12.2019/

– podjęto uchwałę nr 1/2020 w sprawie dystrybucji książki / przekazanie nieodpłatnie mieszkańcom miasta, Wydziałowi Kultury i Promocji UM, bibliotece, muzeom, AK, parafii/

– wysłano uzupełnienie wniosku o rejestrację zmian KRS / funkcja sekretarza/

– wysłano ankietę do federacji „Działaj.My”

– przygotowano materiały dla P. księgowej w celu przygotowania bilansu i sprawozdania finansowego za 2019r. / skarbnik/

– podjęto uchwałę nr 2/2020 w sprawie wyboru przedstawiciela TPMŻ do prac komisji konkursowej w zakresie rewitalizacji / zarządzenie Prezydenta Miasta/ -zgłoszono wiceprezes Hannę Fibich.

Kolejne spotkanie zaplanowano 13.02.2020.