Zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ w 2022 r.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 08.11.2022 r.
W dniu 08.11.2022r. odbyło się zebranie Zarządu TPMŻ i Komisji Rewizyjnej w siedzibie w bibliotece ul.Mostowa 1.
Po przyjęciu porządku i protokołu z poprzedniego spotkania w dn.13.09.22r. podjęto następujące tematy:
– omówiono spotkanie z P.Maciejem Kucharskim /20.10.2022r./
– prezes poinformowała o złożeniu pisma do Przewodniczącego Rady Miasta  o nadaniu P.Stanisławowi Niewiadomskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta /03.10.22/ i otrzymanej odpowiedzi /dn.31.10.22/. W piśmie Przewodniczący informuje o trwających pracach w Radzie Miasta nad nowa Uchwałą w sprawie ustanowienia tytułu Honorowy Obywatel Miasta, o dalszym przebiegu prac zostaniemy powiadomieni
– wydrukowano wydawnictwo „Patriotyczny spacer po Żyrardowie”- omówiono przebieg prezentacji w dniu 17.11.2022r. w Resursie – zaproszenie gości, prezentacja, złożenie kwiatów w miejscach pamięci /wszyscy członkowie Zarządu/
– udział w Święcie Niepodległości- złożenie kwiatów /delegacja/
– zaproszony na spotkanie P.Mateusz Modrak nie dotarł /opóźnienie pociągu/ – omówienie wydawnictwa poświęconego śp.Krzysztofowi Zwolińskiemu przełożono na inny termin.
Na tym spotkanie zakończono.
Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 13.09.2022 r.
W dniu 13.09.2022r. odbyło się spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w siedzibie TPMŻ .
Obecnych było 5 członków Zarządu i 2 Komisji Rewizyjnej  oraz zaproszony gość -P.Stanisław Niewiadomski.
Po przyjęciu porządku i protokołu z poprzedniego zebrania z dn.25.08.22r. podjęto tematy:
– uchwała 31/09/22 w sprawie przyjęcia nowego członka TPMŻ P.Lecha Kucharskiego- jednomyślnie
– prezes poinformowała o zawarciu/ 01.09.22r./ umowy z Prezydentem Miasta Żyrardowa na dofinansowanie zadania wydania publikacji” Patriotyczny spacer po Żyrardowie”, postanowiono o przeznaczeniu 2tys.zł przez TPMŻ i dodatkowo 1 tys.zł. otrzymano od Środowiska AK
– podjęto dyskusję o wystąpienie do Przewodniczącego Rady Miasta z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta -Panu Stanisławowi Niewiadomskiemu. Poproszono gościa o pomoc w opracowaniu biografii
– zaproszono na spotkanie z P.Maciejem Kucharskim 20.10.22r. w bibliotece.
Na tym spotkanie zakończono.
Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 25.08.2022 r.
Na spotkanie w dniu 25.08.2022r. w siedzibie biblioteki przybyło 5 członków Zarządu i 1 Komisji Rewizyjnej. Przyjęto jednomyślnie porządek i protokół z dnia 23.06.22r. poruszono następujące tematy:
– przyznano dotację TPMŻ w wysokości 8 tys.zł przez Urząd Miasta
– wykonano i powieszono tablicę informacyjną TPMz na budynku biblioteki / St.Nalej/
– skarbnik udzielił informacji o przekazanych środkach na nasze konto z 1% – 979,80zł.
– omówiono propozycję zgłoszenia kandydata do tytułu Honorowy obywatel Miasta
– poruszono temat możliwości zwiedzania Kantoru po remoncie dla członków TPMŻ.
Na tym spotkanie zakończono.
Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 23.06.2022 r.

Po przyjęciu jednomyślnie protokołu z poprzedniego spotkania w dniu 10.05.2022 r. i porządku zebrania omówiono następujące tematy:

-podsumowano Walne Zebranie Członków w dniu 10.06.2022 r.  i postano-wiono realizować wnioski i postulaty zgłoszone przez członków

– złożono wniosek o przystąpienie do konkursu o dotację Urzędu Miasta ogłoszonego przez Wydział Kultury i Promocji na tzw. małe granty do 10 tys. zł. /na druk wydawnictwa „Patriotyczny spacer po Żyrardowie. Centrum” /

– członkowie TPMŻ wzięli udział w Paradzie Miejskiej w ramach Święta Lnu dnia 18.09.2022 r.- zamówiono okolicznościowe szaliki z logo

– udział w obchodach 30-lecia STO / B. Rzeczycka i H. Fibich/

– przyjęto dwóch członków TPMŻ

– omówiono m.in. sprawę konieczności wykonania nowej tablicy na budynku biblioteki /zadania podjął się Wiceprezes St. Nalej/

– zaproszenie na spotkanie Federacji w dniu 25.06.2022 r. w Muzeum Lniarstwa

– Prezes poruszyła sprawę tablicy upamiętniającej Mirosława Krajewskiego „Pietrka” na szkole nr 2 i zagrożenia jej usunięcia /informacja i pisma od Dyrektor szkoły/.

Na tym spotkanie zakończono. Kolejne przewidziano w sierpniu.

Zebranie Zarządu  i Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 10.05.2022r.

Spotkanie odbyło się w bibliotece na ul. Mostowej. Zebrani po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania /11.04.br/ podjęli następujące zagadnienia:

– ustalono termin i podjęto stosowna uchwałę o terminie i porządku WZC – 07.06.2022 r. godz. 16.00 i 16.30 drugi termin

– prezes zaproponowała przekazanie uczestnikom zebrania WZC wydawnictw i upominków

– zapoznano się z pismem Prezydenta Miasta zapraszającym do udziału w Paradzie Miejskiej z okazji Święta Lnu w dniu 18.06.br. Zdecydowano o udziale w tym wydarzeniu – Hanna Fibich zaproponowała wykonanie szalików z logo TPMŻ

– przekazano obecnemu na spotkaniu P. Mariuszowi Janczakowi z Puszczy Mariańskiej książki „Mój Żyrardów” oraz reprinty pocztówek

– zaplanowano działania w związku z wydaniem publikacji „Patriotyczny spacer…” współpracę z Zespołem Szkół nr 1 – w kwestii wykonania współczesnych fotografii

– zaproszenie TPMŻ – Prezes na obchody 30-lecia STO w Żyrardowie.

Na tym spotkanie zakończono. Kolejne odbędzie się w czerwcu po WZC.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 11.04.2022 r.

Udział wzięło 4 członków Zarządu i 2 Komisji Rewizyjnej. Spotkanie odbyło się w siedzibie. Przyjęto protokół z poprzedniego zebrania /01.03.br/ i porządek obrad. Tematyka spotkania:

– ustalenia w sprawie WZC i wstępne przygotowania

– Prezes i Wiceprezes /B. Rzeczycka i H. Fibich/ wzięły udział w spotkaniu ze Stowarzyszeniem „Siwy Dym” – prelekcja o Pawle Hulce-Laskowskim i przekazanie wydawnictw

– przygotowano i wysłano CIT8

– Środowisko AK przekazało 1000zł na dofinansowanie wydawnictwa „Patriotyczny spacer…”

–  Dyrektor Muzeum poinformował o możliwości współpracy i partnerstwie przy wydaniu książki „Mój Żyrardów” w nowej wersji. Decyzja zapadła na tak i czekamy na dalsze informacje o dofinansowaniu.

Na tym zebranie zakończono.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 01.03.2022 r.

Udział wzięło 5 członków Zarządu u 2 Komisji Rewizyjnej. Przyjęto porządek zebrania i protokół z poprzedniego w dniu 11.01.br. Tematyka zebrania:

– dokonano wpisu TPMŻ do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych /11.01.2022r./

– podjęto uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 r. Uchwały Nr 25/22/2022 i Nr 26/22/2022

– podsumowano 2021 rok i przedstawiono plany na 2022 – prezes B. Rzeczycka

– prezes zaznaczyła potrzebę rozesłania monitów do członków zalegających ze składkami

– prezes podziękowała członkom Zarządu za dyżury przy przekazywaniu mieszkańcom miasta; książki” Mój Żyrardów”, pocztówek oraz książki „Uciechy lata” w dniach 01. i 08.02.2022 r. w bibliotece

– prośba Muzeum Mazowsza Zachodniego i Stowarzyszenia z Puszczy Mariańskiej o przekazanie wydawnictw

– nie odbyła się prelekcja nt. „Patriotycznego spaceru po Żyrardowie” z powodu zagrożenia epidemicznego

– podjęto Uchwałę Nr 27/22/2022 o przekazaniu kwoty 2.000zł na dom Dziecka w Ukrainie Fundacji Lwów i Kresy Płdą-Wsch w z siedziba w Kuklówce Radziejowickiej w związku z wojną.

Na tym spotkanie zakończono. O kolejnym będzie przekazana mailowo informacja.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 11.01.2022 r.

Udział wzięło 5 członków Zarządu. Przyjęto jednomyślnie protokół z poprzedniego spotkania /14.12.2021 r./.  Tematyka:

– przyjęto 1 członka /Bartosz Rzeczycki/ Uchwała Nr 24/22/2022

– rozliczono dotację z Urzędu Miasta na druk reprintu książki „Mój Żyrardów” oraz pocztówek, magnesy i notesy

– zaplanowano spotkanie historyczne „Patriotyczny spacer po Żyrardowie” z Piotrem Siwierskim – 05.02.2022 r. w Muzeum Mazowsza Zachodniego /o ile sytuacja pandemiczna pozwoli na to/.

Na tym zebranie zakończono. Kolejne odbędzie się w miarę stabilnej sytuacji.