WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

       Zarząd Towarzystwa zawiadamia i uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków    Towarzystwa, które będzie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy i odbędzie się dnia 20 czerwca 2017 r./wtorek/o godz.17.00 /drugi termin – godz.17.30/w siedzibie TPMŻ w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1.

Porządek obrad :

 1. powitanie zebranych i otwarcie WZC TPMŻ
 2. wybór prezydium WZC w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego i protokolant
 3. wybór Komisji Mandatowej i protokół w sprawie ważności obrad
 4. zatwierdzenie porządku obrad WZC
 5. wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej
 6. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego       za 2016 r.
 7. stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań za 2016 r. oraz wniosek w sprawie absolutorium
 8. dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2016 r. i w sprawie absolutorium dla Zarządu
 9. ustalenie liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ
 10. zgłoszenie i prezentacje kandydatów na prezesa TPMŻ oraz przeprowadzenie wyboru
 11. ogłoszenie wyniku wyborów prezesa, zgłoszenie i prezentacje kandydatów do Komisji Rewizyjnej i Zarządu TPMŻ
 12. przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej i Zarządu oraz ogłoszenie wyników wyborów
 13. dyskusja nad kierunkami działania TPMŻ w najbliższych latach 2017 – 2020
 14. sprawozdanie Komisji Wnioskowej WZC
 15. zakończenie obrad WZC TPMŻ

       Informujemy, że sprawozdanie merytoryczne TPMŻ za 2016 r. oraz   sprawozdanie finansowe TPMŻ za 2016 r. są wyłożone do wglądu w siedzibie Towarzystwa, w godzinach pracy Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Mostowej 1.

             Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami WZC, a ewentualne uwagi można zgłaszać do 16 czerwca br. drogą elektroniczną na adres: s.niewiadomski@tlen.pl lub pozostawić w kopercie dla TPMŻ w Bibliotece.

             Jednocześnie przypominamy, że dla posiadania mandatu głosu stanowiącego uprawniającego do uczestniczenia w głosowaniach, niezbędne jest opłacenie składki członkowskiej przynajmniej za rok 2016 /nr konta Towarzystwa podany jest w zakładce Kontakt/. Stan opłaconej składki można sprawdzić u skarbnika pod adresem mailowym: jerzy.kwaczynski@gmail.com W związku ze zmianą przepisów nie ma możliwości dokonywania wpłat u inkasenta w dniu Zebrania.

     W przypadku wpłaty dokonanej w kilka dni przed Zebraniem prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia wpłaty.

             Sposób realizacji porządku obrad należy do kompetencji przewodniczącego WZC.

     Zapraszamy serdecznie

                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                   Za Zarząd

                                                                                           Stanisław Niewiadomski

                                                                                                    Prezes

                                                Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa  

 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

za 2016 rok /projekt/ 

   Działalność Towarzystwa w 2016 roku, drugim roku drugiego 50-lecia, charakteryzowała się także znaczną dynamiką i wyraźną, zauważalną aktywnością w życiu społecznym miasta.

Czytaj dalej WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zebranie Zarządu TPMŻ

Zgodnie z ustaleniem zapraszam Państwa na ostatnie w tej kadencji zebranie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa  w poniedziałek 5 czerwca br. o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa – w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Mostowej.

Proponuję następujący porządek zebrania :

       1. przyjęcie porządku spotkania
       2. przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu w dniu 15 maja br. /w załączeniu/ 
       3. informacja o działaniach podjętych między zebraniami Zarządu / udział w galowej    
       Sesji RM i odbiór nagrody dla Towarzystwa, udział w spotkaniu Partnerstwa Sieci
       Inicjatyw Senioralnych/
       4. omówienie spotkania z B. Jagiełło  Czytaj dalej Zebranie Zarządu TPMŻ

Zebranie Zarządu

Witam Państwa

Zapraszam Państwa na zebranie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa  w poniedziałek 15 maja  br. o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa – w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Mostowej.

Proponuję następujący porządek zebrania :

1.przyjęcie porządku spotkania

2.przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu w dniu 3 kwietnia br.  

Czytaj dalej Zebranie Zarządu

Nasi bohaterowie

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA ZAPRASZA

       Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa w ramach obchodów Roku Józefa Piłsudskiego, uprzejmie zaprasza na spotkanie z Bogdanem Jagiełło zatytułowane: „Józef Piłsudski – czyli Wielki Człowiek w Polsce”, które odbędzie się

dnia 16 maja /wtorek /o godz.17.00 w siedzibie TPMŻ w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1. Czytaj dalej Nasi bohaterowie

Zaproszenie

Zapraszam serdecznie na koncert Majówka z Żyrardowską Orkiestrą Akordeonową organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa – w naszej pięknej, odrestaurowanej Resursie.
 
Będzie to pierwszy publiczny koncert takiej orkiestry w naszym regionie, jednym słowem premiera.

Czytaj dalej Zaproszenie

Nasza historia – dla zachowania w pamięci

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA ZAPRASZA

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowauprzejmiezapraszana spotkanie poświęcone historii naszego miasta. Aby zachować w pamięci dzieje Powstania Listopadowego w okolicach Rudy Guzowskiej – dnia 28 marca 2017r./wtorek /ogodz.17.00/wsiedzibieTPMŻwMiejskiej i Powiatowej BibliotecePublicznejwŻyrardowie przyul. Mostowej1. odbędzie się z bogatą oprawą wizualną, prelekcja Macieja Kucharskiego, pasjonata historii, regionalisty, autora opracowań historycznych na temat dziejów Mazowsza Zachodniego.

Serdecznie zapraszamy.

Stanisław Niewiadomski

Prezes

Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Nasi Bohaterowie

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA ZAPRASZA

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa uprzejmie zaprasza na kolejne spotkanie poświęcone tym razem ppłk Aleksandrowi Klotzowi, urodzonemu w Żyrardowie późniejszemu adiutantowi w sztabie gen. D. Konarzewskiego w czasie wojny z bolszewikami, uczestnikowi delegacji rozejmowej w Mińsku i Rydze, kierownikowi polskiego wywiadu na Łotwie nakierowanego na ZSRR, który następnie był m.in. starostą lwowskim , a po wojnie zagrożony aresztowaniem przez NKWD,  zbiegł na Zachód do Wielkiej Brytanii, a potem wyemigrował do Australii. Czytaj dalej Nasi Bohaterowie