Aktualności

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa zaprasza

DRODZY CZŁONKOWIE I SYMPATYCY TPMŻ ORAZ MIESZKAŃCY MIASTA

Przyjmijcie życzenia wyjątkowych, wypełnionych miłością, radością,
rodzinnym ciepłem, spokojem a przede wszystkim zdrowiem        
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA a także NOWEGO ROKU 2022
obfitującego w nadzieję, optymizm i realizację planów
wraz z Zarządem TPMŻ  
                                                Prezes Barbara Rzeczycka

 

Członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Miasta  Żyrardowa a także wszyscy mieszkańcy naszego miasta

W te piękne Święta niech każdy przyjmie z głębi płynące życzenia zdrowia, marzeń spełnienia, iskierek radości, dużo miłości i przede wszystkim powrotu do normalności w 2021 Roku.

W imieniu Zarządu Prezes Barbara Rzeczycka

Żyrardów na starych pocztówkach, kadry z pocztówek

Tak w dużym skrócie można opisać zadanie pn. ,,Śladami dawnego Żyrardowa” powierzone przez Miasto Żyrardów Towarzystwu Przyjaciół Miasta Żyrardowa. Projekt w całości sfinansowany został z budżetu Miasta, w ramach otwartego konkursu ofert  z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego adresowanego do organizacji pozarządowych.

Efektem tego zadania są pięknie opracowane i wydane dwie książeczki ze zbiorem starych pocztówek pochodzących z przełomu XIX i XX w. prezentujących oczywiście Żyrardów – osadę fabryczną oraz zabudowania i hale fabryczne.

W ramach tego projektu powstały też fotografie wykonane przez uczniów Technikum Fotografii i Multimediów w ZS1 w Żyrardowie, którzy podczas spaceru śladami dawnego Żyrardowa starali się odtworzyć kadry uchwycone na pocztówkach.

– Impulsem do wydania książeczek z pocztówkami było nawiązanie kontaktu z żyrardowskim kolekcjonerem, społecznikiem, posiadającym niezwykle bogatą kolekcję pocztówek z XIX-XX wieku prezentujących Żyrardów i żyrardowską fabrykę – mówi Barbara Rzeczycka, prezes Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa – To prawdziwe perełki, o niezwykłej wartości kolekcjonerskiej i dokumentacyjnej, będące świadectwem ówczesnej sztuki projektowania pocztówek, jak również ówczesnego krajobrazu Żyrardowa. Jesteśmy wdzięczni kolekcjonerowi, który chce pozostać anonimowym, za udostępnienie swoich zbiorów.

Wydanie książeczek z pocztówkami pochodzącymi z kolekcji mieszkańca Żyrardowa to wartościowa forma popularyzowania unikatowego dziedzictwa miasta i kolejny impuls – tym razem do odkrywania miejsc uwiecznionych na pocztówkach na nowo, do poznania ich historii i współczesnego wizerunku. To również okazja do zaangażowania mieszkańców w stworzenie galerii fotografii miejsc ze starych pocztówek.

– Serdecznie dziękujemy młodzieży z Technikum Fotografii i Multimediów w ZS1 w Żyrardowie za zaangażowanie w projekt – mówi prezes TPMŻ. – Wprawdzie pandemia koronawirusa uniemożliwiła nam zorganizowanie spaceru połączonego z warsztatami fotograficznymi, jednak młodzież wzięła sprawy w swoje ręce. Uczniowie, zachęceni przez swojego opiekuna, panią Sylwię Pietrygę, we własnym zakresie udali się na spacer śladami miejsc ze starych fotografii, dokumentując je na swoich fotografach.

Autorami fotografii wykonanych w ramach zadania są: Paula Gmurek – klasa II G, Małgosia Wilska – klasa II G, Natalia Lupa – klasa III G i Kuba Nowakowski – klasa III G.

 
 
Walne Zgromadzenie Członków TPMŻ
 

        Zarząd Towarzystwa zawiadamia i uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków

Towarzystwa, które będzie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy i odbędzie się dnia 14 września 2020r./poniedziałek/o godz.17.00 /drugi termin – godz.17.30/w siedzibie TPMŻ w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1.

Porządek obrad:

 1. powitanie zebranych i otwarcie WZC TPMŻ
 2. wybór prezydium WZC w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i protokolant
 3.  wybór Komisji Mandatowej i protokół w sprawie ważności obrad
 4. zatwierdzenie porządku obrad WZC
 5. wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej
 6. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za 2019r.
 7. stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań za 2019 r. oraz wniosek w sprawie absolutorium
 8. dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2019 r. i w sprawie absolutorium dlaZarządu
 9. ustalenie liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ
 10. zgłoszenie i prezentacje kandydatów na prezesa TPMŻ oraz przeprowadzenie wyboru
 11. ogłoszenie wyniku wyborów prezesa, zgłoszenie i prezentacje kandydatów do Komisji Rewizyjnej i Zarządu TPMŻ
 12. przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej i Zarządu oraz ogłoszenie wyników wyborów
 13. dyskusja nad kierunkami działania TPMŻ w najbliższych latach 2020 – 2023
 14. sprawozdanie Komisji Wnioskowej WZC
 15. zakończenie obrad WZC TPMŻ

       Informujemy, że sprawozdanie merytoryczne TPMŻ za 2019 r. oraz   sprawozdanie finansowe TPMŻ za2019 r. są wyłożone do wglądu w siedzibie Towarzystwa, w godzinach pracy Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Mostowej 1.

             Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami WZC, a ewentualne uwagi można zgłaszać do 11 września br. drogą elektroniczną na adres: zarzad@tpmz.pl lub pozostawić w kopercie dla TPMŻ w Bibliotece.

            Jednocześnie przypominamy, że dla posiadania mandatu głosu stanowiącego uprawniającego douczestniczenia w głosowaniach, niezbędne jest opłacenie składki członkowskiej przynajmniej za rok 2019 /nrkonta Towarzystwa podany jest w nagłówku pisma/. Stan opłaconej składki można sprawdzić u skarbnika pod adresem mailowym: piotrsiwierski@wp.pl W związku ze zmianą przepisów nie ma możliwości dokonywania wpłat u inkasenta w dniu Zebrania.

      W przypadku wpłaty dokonanej w kilka dni przed Zebraniem prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia wpłaty.

              Sposób realizacji porządku obrad należy do kompetencji przewodniczącego WZC. 

Uwaga:

 1. Zebranie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie reżimu sanitarnego, obowiązującego w okresie zagrożenia epidemicznego / m.in. maseczki, dezynfekcja i złożenie stosownego oświadczenia/
 2. W przypadku wprowadzenia bardziej rygorystycznych, rządowych obostrzeń dotyczących zgromadzeń, które uniemożliwiłyby odbycie WZC, zostanie ono zwołane w innym terminie, o czym powiadomimy Państwa.

      Zapraszamy serdecznie