Aktualności

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

 

Radosnych, pogodnych, zdrowych , pełnych przyjaźni i 
serdeczności Świąt Bożego Narodzenia, a także spełnienia 
wszystkich marzeń w Nowym 2019 Roku, niech będzie dla 
Nas wszystkich szczególny.
 
 
 
W imieniu Zarządu TPMŻ
życzy
Prezes Barbara Rzeczycka

 

Walne Zgromadzenie Członków TPMŻ

Zarząd Towarzystwa zawiadamia i uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które będzie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy i odbędzie się dnia 12 czerwca 2018 r./wtorek/o godz.17.00 /drugi termin – godz.17.30/w siedzibie TPMŻ w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1.

Porządek obrad :

1. powitanie zebranych i otwarcie WZC TPMŻ

2. wybór prezydium WZC w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego i protokolant

3. wybór Komisji Mandatowej i protokół w sprawie ważności obrad

4. zatwierdzenie porządku obrad WZC

5. wybór Komisji: Wyborczej, Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej

6. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za 2017 r.

7. stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań za 2017 r. oraz wniosek w sprawie absolutorium

8. dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2017 r. i w sprawie absolutorium dla Zarządu

9. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu oraz ogłoszenie wyników wyborów

10. podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie TPMŻ

11. dyskusja nad kierunkami działania TPMŻ w latach 2017-2020

12. sprawozdanie Komisji Wnioskowej WZC

13. sprawy różne, zakończenie obrad WZC TPMŻ

Informujemy, że sprawozdanie merytoryczne TPMŻ za 2017 r. oraz sprawozdanie finansowe TPMŻ za 2017 r. są wyłożone do wglądu w siedzibie Towarzystwa, w godzinach pracy Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Mostowej 1.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami WZC, a ewentualne uwagi można zgłaszać do 7 czerwca br. drogą elektroniczną na adres czesiek52@onet.pl lub pozostawić w kopercie dla TPMŻ w Bibliotece.

Jednocześnie przypominamy, że dla posiadania mandatu głosu stanowiącego uprawniającego do uczestniczenia w głosowaniach, niezbędne jest opłacenie składki członkowskiej przynajmniej za rok 2017 /nr konta Towarzystwa podany jest w nagłówku pisma/. Stan opłaconej składki można sprawdzić u skarbnika pod adresem mailowym: jerzy.kwaczynski@gmail.com W związku ze zmianą przepisów nie ma możliwości dokonywania wpłat u inkasenta w dniu Zebrania.

W przypadku wpłaty dokonanej w kilka dni przed Zebraniem prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia wpłaty.

Sposób realizacji porządku obrad należy do kompetencji przewodniczącego WZC.

Zapraszamy serdecznie

                             Z poważaniem

          Za Zarząd

Prezes

Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Barbara R

Zebranie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Witam i zapraszam serdecznie na kolejne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 10.05.br. /czwartek/ o godz. 17tejw siedzibie biblioteki.

W programie spotkania m.in.

1/ statut TPMŻ / ostateczna wersja/

2/ przygotowania do Walnego Zebrania Członków / m.in. ustalenie terminu i inne/

3/ podjęcie uchwały przyjmującej bilans i sprawozdanie finansowe za 2017r.

4/ sprawy różne.

Jak zwykle liczę na niezawodną obecność.

Barbara Rzeczycka

Prezes TPMŻ

Zebranie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Witam poświątecznie i zapraszam serdecznie na spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 10.04 .br.o godz. 17.00 w siedzibie biblioteki. W planie posiedzenia:
1/ zmiany w statucie TPMŻ / proszę o uwagi/ ostateczną wersję przypominam musimy wypracować do połowy maja
2/ przyjęcie nowych członków /2 osoby/
3/ sprawy bieżące , informacje o m.in. odpowiedzi Starosty na pismo, przejęciu materiałów dr Andrzeja Woźniaka, propozycje prelekcji /proszę o propozycje/ i inne.
Liczę jak zwykle na niezawodne przybycie. Pozdrawiam
Barbara Rzeczycka
Prezes TPMŻ

Członkowie i Sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Z okazji nadchodzących Świąt najserdeczniejsze życzenia Wesołego Alleluja, wszelkiego dobra, radości z rodzinnych spotkań i budzącej się wiosny, smacznego jajka i mokrego śmigusa-dyngusa składa
Zarząd TPMŻ