Zebrania Zarządu TPMŻ w 2019 roku

Zebranie Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 08.01.2019r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie AK przy ul. 1 Maja w Żyrardowie. Po przyjęciu porządku i zatwierdzeniu protokołów ze spotkań w dniach 09.10.2018r. i 05.12.2018r. /jednomyślnie/ przystąpiono do omawiania następujących tematów:

– spotkania w sprawie powołania federacji organizacji pozarządowych na terenie powiatu żyrardowskiego /H. Fibich, B. Rzeczycka, J. Kwaczyński, P. Siwierski /- kolejne odbędzie się 24.01.br Resursie – omawiany będzie statut federacji, akces poszczególnych organizacji oraz przewidziany udział prezes federacji z powiatu sochaczewskiego

– podjęcie działań na żyrardowskim cmentarzu w celu zabezpieczenia zabytkowej alei oraz nagrobków – spotkanie z pracownikiem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz społecznikiem konserwującym groby

– planowane spotkanie historyczne przygotowywane przez Muzeum Mazowsza Zachodniego przy współudziale TPMŻ

– planowane wydanie przez Muzeum książki o ewangelikach na Mazowszu Pana Pawła Fijałkowskiego przy udziale / może finansowym/TPMŻ

– skarbnik Pan Piotr Siwierski przedstawił stan konta Towarzystwa wraz z wpłatami ze składek i m.in. nawiązek oraz poinformował o konieczności przekazywania sprawozdań o wpłatach do Sądu Rejonowego w Żyrardowie

– należy przeprowadzić spis z natury księgozbioru TPMŻ / St. Nalej /.

Następne spotkanie Zarządu planowane na dzień 12.02.2019.

 

Zebranie Zarządu TPMŻ w dniu 12.02.2019r.

Zarząd spotkał się ponownie w siedzibie AK przy ul.1 Maja w Żyrardowie.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania, omówiono następujące zagadnienia i przyjęto następujące uchwały:

– przyjęto uchwałę w sprawie wygaśnięcia członkostwa /Uchwała nr 2/2019/

– sprawozdanie finansowe za 2018 rok przedstawiła Pani Jolanta Piotrowska, przygotowała również druk CIT8 dla Urzędu Skarbowego /problem z elektronicznym wysłaniem/. Podjęto Uchwałę Nr 3/2019 zatwierdzającą sprawozdanie

– sprawozdanie merytoryczne za 2018rok przedstawiła Prezes Barbara Rzeczycka, przyjęto je jednomyślnie /podjęto Uchwałę Nr 4/2019/

– zaproponowano przystąpienie do federacji organizacji pozarządowych powiatu żyrardowskiego „DZIAŁAJ.MY” i wydelegowanie do prac w niej członka Zarządu P. Marcina Rosińskiego /podjęto Uchwałę nr 5/2019 w sprawie przystąpienia do federacji i wyborze przedstawiciela TPMŻ do udziału w zebraniu założycielskim i Walnych Zgromadzeniach/

– udział Prezes w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi przez Urząd Miasta

– współpraca z TPD w przygotowaniu 100-lecia tej organizacji / B. Rzeczycka, H. Fibich/

– potrzeba aktualizacji wpisów w KRS , wysłanie CIT8.

Kolejne spotkanie przewidywane w dniu 09.04.br.