Zebrania Zarządu TPMŻ w 2019 roku

     Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 03.12.2019r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie TPMŻ przy ul. Mostowej 1.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania 05.11.br oraz porządku obrad – jednomyślnie, przystąpiono do omówienia następujących tematów:

– odbyła się prelekcja merytoryczna nt. „Żyrardowskie elity II Rzeczypospolitej” z udziałem P. Andrzeja Góralskiego historyka, znawcy dziejów naszego miasta w dniu 18.11.br – cieszyła się dużym zainteresowaniem

– prezes, p. Paweł Grudziński oraz miłośnik naszego miasta p.P.Walczak spotkali się 07.11.br. z zarządcami cmentarza ewangelickiego w Żyrardowie- pastor Haliną Radacz i p.Łukaszem Koperskim w celu omówienia ochrony zabytkowych nagrobków w tej części cmentarz żyrardowskiego. Dokonano wizji na cmentarzu pokazując groby znanych i ważnych dla historii miasta grobów m.in. dr Haya, rodzin Dicson, Govenlock – Szkotów. Otrzymano obietnicę opieki nad tymi grobami oraz innymi

– komisja inwentaryzacyjna dokonała spisu publikacji TPMŻ i trwa przygotowywanie protokołu

– podpisano umowę / prezes i skarbnik/ 20.11.br na dotację z Urzędu Miasta Żyrardowa na druk reprintu książki „Mój Żyrardów” Pawła Hulki-Laskowskiego i wysłano zlecenie i podpisano umowę na druk do drukarni „Primum” w Kozerkach

– spotkanie promocyjne ksiązki zaplanowano na 30.12.br

– podjęto uchwałę Nr 21/2019 o podpisaniu umowy z księgową p. Jolantą Piotrowską na rozliczenie dotacji, sporządzenie bilansu i sprawozdań za 2019r.

– w sprawach różnych omówiono udział w Jubileuszu 110 lecia Chóru „Echo” z Żyrardowa, aktualizacji KRS, 55lecia Towarzystwa – podsumowaniem będzie druk i promocja książki „Mój Żyrardów”.

Na tym spotkanie zakończono i kolejne zaplanowano na początek stycznia 2020.

Posiedzenie Zarządu i Komisji i Komisji Rewizyjnej w dniu 05.11.br.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Towarzystwa w bibliotece na ul. Mostowej 1. Zrealizowano planowany porządek obrad, w którym istotnymi sprawami były m.in.:

– przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania w dniu 08.10.br

– omówiono aktualny stan prac nad przeprowadzeniem inwentaryzacji publikacji TPMŻ

– informacja prezes Barbary Rzeczyckiej o udziale w I Żyrardowskim Forum Inicjatyw Społecznych zorganizowanych przez Prezydenta Miasta i Żyrardowską Federację NGO „DZIAŁAJ.MY” /12.11.br/

– informacja wiceprezes Hanny Fibich o spotkaniu  NGO zorganizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

– podjęcie Uchwały Nr 19/2019 w/s upoważnienia do podpisania umowy z Urzędem Miasta o dotację na sfinansowanie druku ksiązki „Mój Żyrardów”  oraz Uchwały Nr 20/2019 w/s zlecenia druku ksiązki i podpisania umowy z drukarnią

– działania promujące konkurs na wspomnienia historyczne dotyczące Żyrardowa w latach 1945-1989, wniosek o patronat Prezydenta miasta, media , rozmowy

– planowane spotkanie w sprawie cmentarza ewangelickiego z zarządcą i pastor /07.11.br/

– spotkanie merytoryczne z cyklu „Nasza historia zachowana w pamięci” 18.11.br z p. Andrzejem Góralskim nt. „ Żyrardowskie elity II Rzeczypospolitej”.

Na tym zebranie zakończono planując następne na początku grudnia.

 

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 08.10 2019r.

Spotkanie odbyło się w bibliotece na ul. Mostowej 1.

Poruszono następujące zagadnienia:

– przekazano zebranym publikacje dotyczące 100-lecia Policji Państwowej w Żyrardowie- TPMŻ współfinansował wydanie i otrzymał 15 egz.

– podjęto uchwałę nr 17/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wydawnictw z zasobów Towarzystwa, powołano Komisję Inwentaryzacyjną /Stanisław Nalej, Jerzy Słomiński, Teresa Borecka Radomska/

– podjęto uchwałę nr 18/2019 w sprawie przyjęcia nowego członka P.Romana Szymczaka

– przygotowania do ogłoszenia konkursu historycznego „Nasz historia zapisana w pamięci. Żyrardów l.1945-1989” – patronaty, plakat, ogłoszenia

– odbyło się spotkanie połączone z prelekcją nt.” Szkoci w Żyrardowie” z potomkami P.P. Robertson/ Szkotami/- 16.09.br.

Na tym zebranie zakończono.

Kolejne spotkanie odbędzie się 05.11.br.

 

 Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 03.09.2019r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie TPMŻ w bibliotece przy ul. Mostowej 1. W porządku zebranie znalazły się takie tematy jak:

– omówienie udziału Towarzystwa w Święcie Dobroczynności organizowanym wspólnie z Federacją NGO „DZIAŁAJ.MY” w dniu 21.09.br na terenie Bielnika – przygotowania / druk roll-upu i torb z logo TPMŻ, udział poszczególnych osób i ich zadania

– przygotowania do spotkania połączonego z prelekcją z potomkami Szkotów Państwem Robertson i współpraca w tym zakresie z Panem W. Maślarzem -16.09.br w bibliotece

– podjęto uchwałę nr16/2019 o wygaśnięciu członkostwa śp. Teresy Żuchlewskiej

– omówiono sprawę członków zalegających ze składkami, postanowiono przeprowadzić rozmowy i wysłać meile

– ogłoszenie po10.10.br w mediach lokalnych informacji o konkursie historycznym i prośba pisemna o patronat honorowy do Prezydenta i Starosty

– podjęto tematy: ustawienia tablicy pamiątkowej poświęconej J.Skrowaczewskiemu w Żyrardowie, wydania folderu reklamowego TPMŻ.

Na tym zebranie zakończono a następne ustalono zwołać 08.10.br

 

Zebranie Zarządu Komisji Rewizyjnej w dniu 30.07.2019r.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 30.07.br odbyło się w siedzibie TPMŻ w bibliotece. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego spotkania, omówiono następujące zagadnienia:

– zgłoszenie udziału Towarzystwa w postaci wysłania Karty Rewitalizacji „Nasza historia zapisana w pamięci” do Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Żyrardowa do 04.08.br /B.Rzeczycka, H.Fibich, Z.Wilk/, Uchwała nr 14/2019

– przygotowano regulamin konkursu historycznego „Wspomnienia z PRL”, ogłoszenie 1.10.br, nadsyłanie prac do 05.2020r. / B.Rzeczycka , H.Fibich, A. Góralski/ , regulamin zostanie przesłany członkom Zarządu do korekty

– udział w odsłonięciu kamienia i tablicy /ufundowanej przez TPMŻ/ poświęconej Janowi Skrowaczewskiemu w miejscowości Drybus

– udział Towarzystwa w ramach federacji DZIAŁAJ.MY w Święcie Dobroczynności we wrześniu / data zostanie ustalona w najbliższym czasie/ w ramach EDD wspólnie z Urzędem Miasta na Bielniku – przygotowanie wydawnictw i materiałów promocyjnych – Uchwała nr 15 w sprawie poniesienia niezbędnych zakupów materiałów promocyjnych

– informacja Prezes o konsultacjach w prawie Żyrardowskiej Karty Miejskiej – Urzędu Miasta.

Na tym spotkanie zakończono, następne zaplanowano na 3 września br.

 

Zebranie Zarządu Komisji Rewizyjnej w dniu 02.07.2019r.

Spotkanie Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej w dniu 02.07. br odbyło się siedzibie Towarzystwa.

Obecnych było 7 członków Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania przystąpiono do omawiania najważniejszych tematów i potrzebnych działań m.in.

– wsparcia finansowego, na prośbę Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, wydawnictwa historycznego dotyczącego Policji w Żyrardowie i okolicy, z okazji 100-lecia jej powstania. Towarzystwo podjęło Uchwałę nr 12/2019 w sprawie dofinansowania kwota 1500zł to przedsięwzięcie. Bogusław Nietrzebka przybliżył wydawnictwo – reprint albumu „Instrukcja organizacji pracy Policji Państwowej Powiatu Błońskiego w Grodzisku Mazowieckim 1919-1932”

– przyjęto nowego członka Pana Dariusza Goźlińskiego –Uchwała nr 13/2019

– podsumowano WZC w dniu 10.06.br – zwrócono uwagę na większe uczestnictwo wszystkich Członków Zarządu w pracach Towarzystwa, weryfikacje członków / składki członkowskie/ itp.

– w sprawach różnych: konieczna aktualizacja KRS/skarbnik/, przygotowano materiały o Towarzystwie do gazetki federacji DZIAŁAJ.MY, przygotowaniach do Święta Dobroczynności we wrześniu.

Kolejne spotkanie zaproponowano podkowiec lipca br.

 

Zebranie Zarządu Komisji Rewizyjnej w dniu 14.05.2019r.

Spotkanie po raz kolejny odbyło się w siedzibie AK w Żyrardowie na ul. 1 Maja 74.

Przyjęto porządek spotkania i protokół z poprzedniego zebrania w dniu 09.04 br.

Omówiono następującą tematykę:

– przygotowania do WZC – podjęto stosowne uchwały / Uchwała Nr 7/2019 w celu zebrania WZC i Regulaminu/, tekst zaproszenia  do Prezydenta, Starosty, członków oraz do prasy

– przygotowanie dokumentów dla Komisji Rewizyjnej w celu przygotowania informacji

na WZC

– podjęto Uchwałę Nr 8/2019 w sprawie likwidacji istniejących deklaracji członkowskich TPMZ w związku z ochroną danych osobowych

– podjęto Uchwałę Nr 9/2019 w sprawie przyjęcia nowego wzoru deklaracji

   członkowskiej TPMŻ

– podjęto Uchwałę Nr 10/2019 w sprawie podpisania umowy o dzieło z P. Jolantą   Piotrowską dotyczącą obsługi księgowej TPMŻ

– kolejna aktualizacja w KRS

– spotkanie merytoryczne promujące książkę Daniela Siemińskiego pt.” Żyrardów 1945-1953. Życie polityczne, społeczne i gospodarcze” w dniu 21.05.br.w siedzibie biblioteki

– podjęto działania, wspólnie ze środowiskiem AK, w celu upamiętnienia postaci Jana Skrowaczewskiego ps. Klamanio w miejscowości Drybus – zdecydowano o sfinansowaniu tablicy informacyjnej z życiorysem ,umieszczonej obok obelisku /Uchwała Nr 11/2019/.

Kolejne spotkanie zaplanowano po Walnym Zebraniu Członków w lipcu.

 

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 09.04.2019r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie AK w Żyrardowie ul. 1 Maja 74.

Przyjęto protokół z poprzedniego zebrania i podjęto następujące tematy:

– relacja ze 100-lecia TPD w Żyrardowie w dniu 26.03 br. w Resursie z udziałem Hanny Fibich prowadzącej jubileuszowe spotkanie oraz Barbary Rzeczyckiej , która wygłosiła referat programowy

– Hanna Fibich uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane przez organizacje pozarządowe projekty działań w obszarze rewitalizacji

– zorganizowano spotkanie merytoryczne w Zespole Szkół nr1 w Żyrardowie nt. ” Afery żyrardowskiej” wraz z prezentacją historycznego filmu z archiwum Grzegorza Nowakowskiego i jego ojca Karola – 28.03.br

– w ramach rewitalizacji terenów zielonych w mieście Prezes Barbara Rzeczycka przygotowała i poprowadziła spotkanie pt. „Żyrardów – miasto ogród”

– podjęcie działań w celu zawarcie umowy z księgową na prowadzenie spraw finansowych TPMŻ / zakończył się wolontariat, postanowiono podpisać umowę o dzieło/

– sprawę wydawnictw sprzedawanych w CK wyjaśni wiceprezes Stanisław Nalej do następnego zebrania

– ustalono termin WZC na 10.06.br .

Kolejne spotkanie przewidziano na 14.05. 2019r.

 

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 12.03.2019r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie AK przy ul.1 Maja 74 w Żyrardowie.

Przyjęto porządek obrad i protokół z poprzedniego spotkania w dniu 12.02.br.

Zagadnienia podejmowane na zebraniu m.in.:

– podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Towarzystwa, na prośbę Prezydenta miasta, do powołanego przez niego „Zespołu ds. Nazewnictwa i Upamiętniania Historii Żyrardowa”. Wyznaczono do udziału w tym przedsięwzięciu Prezes Barbarę Rzeczycką / Uchwała Nr 6/2019/

– informacja o powołaniu Federacji Organizacji Społecznych DZIAŁAJ.MY na terenie powiatu żyrardowskiego /15 organizacji/ , zebranie założycielskie odbyło się 27.02.br . Wiceprezesem został Marcin Rosiński członek Zarządu TPMŻ oraz Jerzy Kwaczyński – zastępcą przew. Komisji Rewizyjnej.

– podjęto współpracę z TPD w Żyrardowie w ramach obchodów 100-lecia  – Hanna Fibich, Barbara Rzeczycka

– podejmowanie działań wspólnie z parafią kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia nad uwagami do Regulaminu cmentarza

– konkurs ofert na działania społeczne w obszarze rewitalizacji organizowanego przez Urząd Miasta / Zarząd zdecydował, iż nie zgłaszamy ofert z przyczyn od nas niezależnych/

– podjęcie kolejnych działań w sprawie monitorowania wystąpienia do Woj. Konserwatora Zabytków.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 09.04.2019r.

 

Zebranie Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 08.01.2019r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie AK przy ul. 1 Maja w Żyrardowie. Po przyjęciu porządku i zatwierdzeniu protokołów ze spotkań w dniach 09.10.2018r. i 05.12.2018r. /jednomyślnie/ przystąpiono do omawiania następujących tematów:

– spotkania w sprawie powołania federacji organizacji pozarządowych na terenie powiatu żyrardowskiego /H. Fibich, B. Rzeczycka, J. Kwaczyński, P. Siwierski /- kolejne odbędzie się 24.01.br Resursie – omawiany będzie statut federacji, akces poszczególnych organizacji oraz przewidziany udział prezes federacji z powiatu sochaczewskiego

– podjęcie działań na żyrardowskim cmentarzu w celu zabezpieczenia zabytkowej alei oraz nagrobków – spotkanie z pracownikiem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz społecznikiem konserwującym groby

– planowane spotkanie historyczne przygotowywane przez Muzeum Mazowsza Zachodniego przy współudziale TPMŻ

– planowane wydanie przez Muzeum książki o ewangelikach na Mazowszu Pana Pawła Fijałkowskiego przy udziale / może finansowym/TPMŻ

– skarbnik Pan Piotr Siwierski przedstawił stan konta Towarzystwa wraz z wpłatami ze składek i m.in. nawiązek oraz poinformował o konieczności przekazywania sprawozdań o wpłatach do Sądu Rejonowego w Żyrardowie

– należy przeprowadzić spis z natury księgozbioru TPMŻ / St. Nalej /.

Następne spotkanie Zarządu planowane na dzień 12.02.2019.

 

Zebranie Zarządu TPMŻ w dniu 12.02.2019r.

Zarząd spotkał się ponownie w siedzibie AK przy ul.1 Maja w Żyrardowie.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania, omówiono następujące zagadnienia i przyjęto następujące uchwały:

– przyjęto uchwałę w sprawie wygaśnięcia członkostwa /Uchwała nr 2/2019/

– sprawozdanie finansowe za 2018 rok przedstawiła Pani Jolanta Piotrowska, przygotowała również druk CIT8 dla Urzędu Skarbowego /problem z elektronicznym wysłaniem/. Podjęto Uchwałę Nr 3/2019 zatwierdzającą sprawozdanie

– sprawozdanie merytoryczne za 2018rok przedstawiła Prezes Barbara Rzeczycka, przyjęto je jednomyślnie /podjęto Uchwałę Nr 4/2019/

– zaproponowano przystąpienie do federacji organizacji pozarządowych powiatu żyrardowskiego „DZIAŁAJ.MY” i wydelegowanie do prac w niej członka Zarządu P. Marcina Rosińskiego /podjęto Uchwałę nr 5/2019 w sprawie przystąpienia do federacji i wyborze przedstawiciela TPMŻ do udziału w zebraniu założycielskim i Walnych Zgromadzeniach/

– udział Prezes w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi przez Urząd Miasta

– współpraca z TPD w przygotowaniu 100-lecia tej organizacji / B. Rzeczycka, H. Fibich/

– potrzeba aktualizacji wpisów w KRS , wysłanie CIT8.

Kolejne spotkanie przewidywane w dniu 09.04.br.