Zebrania Zarządu TPMŻ w 2018 roku

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 05.12.2018r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie AK Ośrodek „Żaba” w Żyrardowie na ul. 1 Maja. Skorzystaliśmy z zaproszenia Pana Piotra Siwierskiego, sala w bibliotece zajęta jest przez gromadzone meble i książki do remontowanej filii dla dzieci.

Udział w zebraniu, na prośbę Prezes TPD Pani Teresy Dzieniewicz, wzięły Panie: Ewa Kotowska i Grażyna Grundman.

Tematyka podejmowana na spotkaniu:

1/ Przedstawiono formy działalności TPD w Żyrardowie

 – omówiono możliwości współpracy z TPD m.in. w ramach obchodów 100-lecia TPD w Żyrardowie /Jerzy Kwaczyński wspomniał o P. Henryku Białczyńskim, zasłużonym działaczu TPD związanym z Żyrardowem /

– zaproszono członków Zarządu TPMŻ na „choinkę” w siedzibie TPD /12.12.2018r./

2/ Prezes poinformowała o działaniach w okresie od ostatniego zebrania i planach na najbliższy okres

– otrzymano pismo ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w sprawie opinii dotyczącej oznakowania miejsca pamięci w lesie radziejowickim /podjęto stosowane działania/

– złożenie wniosku do KRS /poprawki/

– udział członków Zarządu /Hanny Fibich i Barbary Rzeczyckiej/ w spotkaniach inicjujących założenie Federacji org. pozarządowych z terenu powiatu żyrardowskiego w Muzeum Lniarstwa w dniu 10.12.2018r.

– propozycja wykładu P. Andrzeja Góralskiego /koniec stycznia/

– udział w pogrzebie Kolegi Wiesława Rożniatowskiego

– udział w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości, w otwarciu Centrum Aktywacji Kulturalnej w Żyrardowie ul. Słowackiego

– podziękowania za 1% przekazany na rzecz TPMŻ.

 Na tym spotkanie zakończono. Następne zaplanowano na dzień 08.01.2019r.

 

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 09.10.2018r.

Podjęto między innymi następujące tematy zgodnie z porządkiem obrad:

– przyjęcie porządku i protokołu z poprzedniego zebrania /jednomyślnie/

– informacje o działaniach między zebraniami przedstawiła Prezes Barbara Rzeczycka :

1/ Towarzystwo otrzymało wpływy z darowizn 1% oraz nawiązek z Sądu Rejonowego

2/ TPMŻ wzięło udział w grze miejskiej „Rodzinny mikrofestyn”  w dniu 22.09.br zorganizowany w ramach projektu „Rewitalizacja miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”. Gra miejska przygotowana m.in. przez członków i sympatyków TPMŻ oraz inne organizacje pozarządowe pt. „Zapomniane gry. Czas wolny w fabrycznym Żyrardowie” cieszyła się dużym zainteresowaniem całych rodzin, przystąpiło do niej 13 drużyn / udział wzięli z ramienia TPMŻ – Barbara Rzeczycka, Hanna Fibich, Teresa Borecka-Radomska, Andrzej Grudziński/

3/ Prezes i P.Jerzy Kwaczyński uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta Żyrardowa we współpracy z miastami Pruszków i Wołomin nt. Konkursu „Human Smart Cities” , do którego miasto ma przystąpić

4/ zaproszenie Towarzystwa przez Prezydenta na spotkanie „Forum Pożytku Publicznego”

5/ omówiła spotkanie  i wykład Pani Ewy Bacciarelli-Hallala, który odbył się 02.10.br nt. „ Bacciarelli z Żyrardowa” i dalszych badaniach podjętych m.in. przez parafię kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie w poszukiwaniu rodzinnych dokumentów

– podjęto Uchwały : Nr14/II/2018 w sprawie powołania na funkcję Sekretarza TPMŻ Pana Zdzisława Wilka / w związku z rezygnacją P. Czesława Piotrowskiego/ – jednomyślnie  , Nr 15/II/2018 w sprawie przekazania nieodpłatnie wydawnictw TPMŻ za kwotę 50 zł na nagrody w kolejnej grze miejskiej.

– omówiono najbliższe plany m.in. udział w Forum Pożytku Publicznego w dniu 18.10.br w Resursie , planowanej prelekcji Pana Andrzeja Góralskiego w ramach „Obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości”  w dniu 06.11.br g.16.00

– plany wydawnicze dotyczą współudziału w wydaniu monografii Szkoły nr1w Żyrardowie Przygotowywanej przez Pana Bogdana Jagiełło.

Zebranie  Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 10.09.2018r.

W dniu 10.09.2018r. odbyło się zebranie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ. 

Poruszono następujące zagadnienia:

– nie podjęto Uchwały w sprawie powierzenia funkcji Sekretarza z powodu braku kworum / przeniesiono na następne spotkanie/

– Skarbnik Piotr Siwierski przedstawił sytuację finansową ; wpłaty- składki 816zł, nawiązki sądowe 5.082,14zł, wydatki – 700zł / w tym 300 zł dla harcerzy z daru Wł. Śliwińskiego/ , stan konta: 16.044,61zł

– poinformowano o udziale członków TPMŻ w wydarzeniach tj. inauguracja roku szkolnego i pożegnanie Dyrektora Krzysztofa Waśkowskiego, czytanie „Przedwiośnia”

– udział w uroczystościach w Międzychodzie , nadania Tytułu Honorowego Obywatela Lucjanowi Sobkowskiemu/ AK/

– współudział w warsztatach i układaniu scenariusza gry miejskiej w ramach Programu Rewitalizacji

– omówiono program prelekcji, najbliższa o Bacciarellich/ informacja zostanie przesłana/, kolejna Andrzeja Góralskiego

– przedstawienie przez Czesława Piotrowskiego tematu wydania wspomnień o ppłk Aleksandrze Klotzu / mija w tym roku 120 rocznica urodzin/ , ustalono o podjęciu decyzji o współfinansowaniu, po dokładnym zapoznaniu się z możliwością i kosztem wydania.

Termin kolejnego spotkania ustalono na 10.10.2018r. godz.16 /ze względu na to, iż biblioteka czynna jest do 18tej/.

Zebranie  Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 14.08.2018r.

W dniu 14.08.br odbyło się kolejne spotkanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ.

Tematyka poruszana na zebraniu dotyczyła następującej problematyki:

– powierzenia funkcji Sekretarza nowej osobie, w związku z rezygnacją dotychczasowego Sekretarza Czesława Piotrowskiego, wstępnie zgodę wyraził Zdzisław Wilk

– Skarbnik Towarzystwa Piotr Siwierski zapoznał zebranych ze stanem konta TPMŻ , wpływały ostatnio głównie nawiązki zasądzone od oskarżonych przez Sad Rejonowy w Żyrardowie / wpłaty wymagają potwierdzenia przez Towarzystwo w Sądzie/

– TPMŻ jako organizacja pozarządowa otrzymała propozycję współpracy w warsztatach w ramach konsultacji Programu Rewitalizacji Miasta /pierwsze spotkanie odbyło się 27.07.br/

– odczytano pismo od Prezydenta Żyrardowa skierowane do Prezes TPMŻ w sprawie merytorycznej pomocy w opracowaniu wydawnictwa internetowego „Miasta Polskie w Niepodległej” nt. Żyrardowa ,przygotowywane przez Związek Miast Polski, wystosowano odpowiedź

– przygotowano materiały i wysłano do KRS

– udział członków Zarządu w różnych imprezach miejskich i innych / 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, promocja Żyrardowskiego Rocznika Muzealnego, spotkanie LOT,MROT

– przekazano kolejną transzę pieniędzy dla harcerzy z darowizny Wł. Śliwińskiego

– TPMŻ otrzymało zaproszenie na uroczystość 45-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej/ 14. 09.br/

– omawiano plany wydawnicze Towarzystwa

– zaplanowano kolejne prelekcje i spotkania – z Andrzejem Góralskim, Ewa Bacciarelli-Hallala i pisarką Olga Gitkiewicz.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 10.09.2018r.

Zebranie  Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 22.06.2018r.

Spotkanie dotyczyło omówienia WZC, podsumowania oraz podpisania dokumentów potrzebnych do przekazania do KRS oraz Urzędu Skarbowego.

Sprawy różne dotyczyły następujących tematów:

– planowanych spotkań autorskich m.in. z P. Olgą Gitkiewicz autorką książki „Nie hańbi”- poświęconej m.in. żyrardowskim robotnicom

– wystąpieniu TPMŻ wspólnie ze Środowiskiem AK do Dyrektora Wydziału Komunikacji i Zarządu Dróg Starostwa Powiatowego, w sprawie oznakowania miejsca pamięci w lesie radziejowskim, którym opiekują się Harcerze Hufca Jaktorów, a Towarzystwo wspiera ich finansowo z daru Wł. Śliwińskiego

– skarbnik P. Siwierski poinformował o wpłatach z „nawiązek sądowych”.

Zarząd zdecydował o kolejnym spotkaniu pod koniec sierpnia br.

Zebranie Zarządu TPMŻ w dniu 29.05.2018r.

W spotkaniu udział wzięło 6 członków Zarządu i 4 Komisji Rewizyjnej.

Zebranie odbyło się podczas spotkania z Komisją Rewizyjną w związku z kontrolą dokumentacji za 2017 rok i przygotowania do WZC.

Omówiono sprawy związane z organizacją Walnego Zebrania Członków TPMŻ w dniu 12 czerwca br.:

– wysyłanie zawiadomień, pisemne do Prezydenta i Starosty oraz osób, do których nie ma innego kontaktu

– przygotowanie materiałów na WZC / uchwały, regulamin itp./ – sekretarz.

Podjęto uchwały:

– w sprawie upoważnienia do prowadzenia strony internetowej dla Z. Wilka

– w sprawie upoważnienia do podpisania umowy przetwarzania danych osobowych z administratorem strony internetowej TPMŻ dla Z. Wilka.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 10.05.2018r.

Po przyjęciu porządku spotkania i protokołu z poprzedniego zebrania przystąpiono do omawiania problematyki z porządku obrad.

W okresie między zebraniami podjęto następujące działania, o których poinformowała Prezes Barbara Rzeczycka:

– wpływ dwóch pism z Sądu Rejonowego w Żyrardowie w/s przekazania nawiązki dla Towarzystwa

– odpowiedź Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na pismo dostarczone w styczniu br. w sprawie obiektów zabytkowych

– przygotowano pismo dla P. Marii Woźniak z podziękowaniem za otrzymane materiały dotyczące Żyrardowa/ spuścizna po prof. Andrzeju Woźniaku/

Podjęto uchwały:

– w/s przyjęcia projektu zmian w statucie TPMŻ przedstawieniu na WZC

– o zwołaniu WZC w dniu 12 czerwca brr

– w/s przyjęcia projektu sprawozdania merytorycznego za 2017r.

– w/s przyjęcia projektu sprawozdania finansowego za 2017r. wraz z bilansem. Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

Skarbnik Piotr Siwierski przedstawił bieżące informacje na temat rachunków, zakupu dyktafonu, składek itp.

Omawiano sprawę przepisów związanych z ustawą RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Kwaczyński zaproponował,w związku z WZC, spotkanie Komisji z członkami Zarządu w dniu 29.05.br godz.17 w siedzibie Biblioteki.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 10.04.2018r.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego spotkania /z uwagami Stanisława Niewiadomskiego, które załączono do protokołu / realizowano porządek zebrania. Podjęto m.in. następującą tematykę:

– przyjęto nowych członków TPMŻ / 2 osoby/ podejmując stosowne uchwały

– Prezes poinformowała o złożeniu Zeznania CIT-8 w Urzędzie Skarbowym

– zapoznała z odpowiedzią Starosty Powiatu Żyrardowskiego na pismo w sprawie obsługi księgowej TPMŻ /odpowiedź wyklucza możliwość prowadzenia takowej przez CUW w Starostwie/

– poinformowała o wysłaniu ankiety dotyczącej TPMŻ do „Gminnego Programu Rewitalizacji”

– przyjęto dar – archiwum materiałów w postaci wywiadów, fiszek, książek i opracowań dotyczących badań nad kultura robotniczą Żyrardowa prof. Andrzeja Woźniaka / darczyńca – żona Maria Woźniak/. Postanowiono wysłać podziękowania. Materiały będą udostępniane wszystkim chętnym.

– omówiono wymuszone zmianami przepisów, zmiany w statucie TPMŻ / po konsultacjach m.in. z p. Jakubem Kamińskim/

– Prezes przedstawiła i omówiła propozycje zmian, które następnie zostaną  przedstawione na WZC / protokół nr 10/

– zwrócono uwagę na dodatkowe obowiązki wynikające z przepisów RODO

– poruszono temat OPP – przedstawiono korzyści i obowiązki wynikające ze statusu takiej organizacji, dyskusja

– zaproponowano zgłaszanie uwag , przez członków zarządu i Komisji Rewizyjnej, do przesłanego przez Sekretarza projektu statutu do Prezes do dnia 30.04.br.

Na tym zebranie zakończono.

Kolejne spotkanie zaproponowano na 08.05.2018r.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 06.03.2018r.

Po przyjęciu przez zebranych protokołu z poprzedniego spotkania i zatwierdzeniu porządku obrad przystąpiono do jego realizacji:

– przyjęto uchwałę nr 4/II/2018 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy wolontariackiej z księgową Panią Jolantą Piotrowską

– przedstawiono i uzgodniono tekst w/w umowy

– przygotowano i zaakceptowano pismo do Starosty Powiatu Żyrardowskiego w sprawie obsługi finansowo-księgowej przez CUW

– doprecyzowano informacje dotyczące inwentaryzacji księgozbioru i jej wyników, które należy uwzględnić w bilansie /Uchwały Nr 11i 12/2017/

– przekazano prośbę Środowiska AK „Żaba” o nieodpłatne przekazanie publikacji TPMŻ – realizację powierzono St. Nalejowi

– prezes przekazała informację o przygotowywanym spotkaniu i prelekcji w dniu 19.03.br nt „ Konspiracyjne organizacje niepodległościowe w Żyrardowie w latach 1945-1953” przygotowanym przez P. Daniela Siemińskiego

– poinformowała również o zaistniałej możliwości przejęcia materiałów archiwalnych z badań historycznych i etnograficznych prowadzonych w Żyrardowie, po zmarłym etnologu UW Panu Andrzeju Woźniaku

– zaproponowała, aby wrócić do sprawy ochrony grobów osób zasłużonych dla miasta /dyskusja/

– podjęto dyskusję nt. Statutu TPMŻ – uzgodniono, że członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej do dnia 29.03 br przekażą prezes drogą elektroniczną propozycje i uwagi.

Kolejne zebranie zaplanowano na 10.04.br o godz.17.00.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 06.02.2018r.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego spotkania omówiono następujące zagadnienia:

– podjęcie działań nad zmianą Statutu TPMŻ ,wymagane zaangażowanie całego Zarządu / propozycja zwrócenia się o pomoc do Jakuba Kamińskiego/, sugestie o możliwości odstąpienia od formy organizacji pożytku publicznego

– przyjęcie nowych członków TPMŻ – 2 osoby /Uchwała Nr 3/II/2018/

– aktualizacja listy i dokumentacji członków /deklaracje/

– relacja z wizyty u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Pana Jakuba Lewickiego

– omówiono potrzebę zwrócenia się pismem do Starosty w sprawie obsługi księgowej przez CUW w powiecie

– podjęcie działań w celu wydania książki „Mój Żyrardów” P.Hulki-Laskowskiego /reprint/ w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości / Uchwała Nr 2/II/2018/

– prelekcja nt. „Wojna polsko-szwedzka w okolicach Rudy Guzowskiej” wygłoszona przez Macieja Kucharskiego w dniu 22.01.2018r./ nagrana przez Grzegorz Nowakowskiego/.

Następne spotkanie zaplanowano na 06.03.2018r.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 11.01.2018r.

Przyjęto protokół z poprzednie spotkania i omówiono następujące tematy:

– zaprezentowano sprawozdanie merytoryczne z działalności TPMŻ za 2017r. / pierwsze półrocze – Stanisław Niewiadomski, drugie – Barbara Rzeczycka/

– podjęcie działań w sprawie obsługi księgowej TPMŻ / sfinalizowanie rozmów/

– współpraca w ramach NGO / przystąpienie do koalicji „Żyrardowskie NGO” Uchwała Nr 1/II/2018r/

– umowa komisowej sprzedaży wydawnictw TPMŻ przez Muzeum Mazowsza Zachodniego /dyskusja/

– stwierdzono brak wniosków Komisji Wnioskowej WZC / przew. Pan A.Szymonik/, podjęcie działań- St. Niewiadomski

– kontynuowanie wydawania publikacji w ramach działalności TPMŻ / wniosek do Urzędu Miasta o wyodrębnienie funduszy na wydawnictwa o historii miasta/

– omówienie spotkania i prelekcji nt. „Ewangelicy w dawnym Żyrardowie” w dniu 07.12.2017r. w Muzeum Mazowsza Zachodniego z diakon Haliną Radacz.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 06.02.2018r.