Zebrania Zarządu TPMŻ w 2016 roku

Tematyka ostatnich zebrań Zarządu TPMŻ

Dwa ostatnie Zebrania Zarządu odbyły się 8 listopada i 5 grudnia br. Tematyka, jak zwykle była dosyć rozległa i istotna dla funkcjonowania Towarzystwa. Zebrania odbywały się podobnie jak poprzednie z szerokim udziałem członków Komisji Rewizyjnej.

We wstępnej części zebrań omówiono ważniejsze wydarzenia w okresach między zebraniami, w których uczestniczyli przedstawiciele Zarządu TPMŻ. W tym przypadku było to:

– uczestnictwo w inscenizacji strajku szpularek, w seminarium R. Leszczyńskiego – autora książki „Paweł Hulka-Laskowski – pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog”, koncercie Żyrardowskiej Orkiestry Ulicznej, w prelekcji w MMZ nt. nowego obrazu J. Rapackiego „Lato” z 1903 r., w powiatowym Dniu Edukacji Narodowej i w spotkaniu z najlepszymi absolwentami szkół ponadpodstawowych,

– uczestnictwo w odsłonięciu pomnika F. de Girarda, w jubileuszach 60-lecia „Włókiennika” i ZS nr 7, w konferencji z okazji 100-lecia Miasta, w otwarciu nowej wystawy w MMZ,

– poprowadzono w ZS nr 6 lekcję o historii Żyrardowa,

– wystąpiono do Prezydenta o objęcie prowadzenia spraw finansowych Towarzystwa /a może i innych stowarzyszeń/, jako organizacji pożytku publicznego przez nowo utworzone Centrum Usług Wspólnych. Podjęto także uchwałę Zarządu przyjmującą aneks do umowy  o wolontariacie z Panią Anną Paczkowską na dalsze prowadzenie księgowości TPMŻ do lipca następnego roku.

W związku z akcesem przystąpienia do Towarzystwa – Pana Ryszarda Wiśniewskiego, Pani Mirosławy Siwierskiej i Pana Piotra Siwierskiego, Zarząd podjął uchwały o przyjęciu Państwa w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa.

Realizując wnioski ostatniego Walnego Zebrania Członków – wysłane zostały  pisma /na adresy mailowe lub drogą pocztową/ do osób, które co najmniej od 5 lat nie uczestniczą w działalności TPMŻ i nie opłacają składek, o wypowiedzenie się w kwestii kontynuowania swojego członkostwa lub pozostania przy statusie sympatyka Towarzystwa. W wyniku tej weryfikacji /pierwszej od kilkunastu lat/ Zarząd podjął uchwałę o wygaśnięciu członkostwa 54 osób z powodu zgonu, nie płacenia składek i braku czynnego udziału w pracach TPMŻ.

W związku z ogłoszeniem konsultacji społecznych nt. programu ochrony środowiska Zarząd po analizie programu i szerokiej dyskusji postanowił uczestniczyć w tych konsultacjach w wybranej tematyce. Tekst zgłoszonej propozycji stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Na kolejnym zebraniu postanowiono podjąć temat listy lokalizacji obiektów wymagających informacji i upamiętnienia dla historii miasta.

Postanowiono przekazać członkom i sympatykom Towarzystwa informację o udziale TPMŻ w inicjacji i budowie pomnika Filipa de Girarda /tekst zawarty jest na niniejszej stronie, w zakładce „Aktualności”/oraz przekazać podziękowanie władzom samorządowym Miasta za podjęcie tej inicjatywy i jej realizację /załączony do niniejszej informacji tekst podziękowania opublikowano w „Życiu Żyrardowa” z dn.13.12.br./

W drugiej połowie stycznia 2017 r. planowane jest spotkanie poświęcone osobie mjra Aleksandra Klotza, niezwykłej osobowości i takich burzliwych losach, dotychczas prawie nie znanej w naszym mieście.

Omówiono także stan materiałów kierowanych do druku w „Żyrardowskich Zeszytach Literackich”.

Następne zebranie Zarządu zaplanowano na 9 stycznia 2017 r. o godz.17.00