Zebrania Zarządu TPMŻ w 2017 roku

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 07.11.2017r.

Przyjęto protokół z poprzedniego spotkania i omówiono następujące zagadnienia:

– przyjęto nowych członków TPMŻ / 3 osoby Uchwała 10/I/2017 /

– informacja o wykładzie zorganizowanym przez TPMŻ nt.” 125-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie” wygłoszonego przez Bogdana Jagiełło i Krzysztofa Waśkowskiego w dniu 23.10.2017r. / wystawa /

– podjęcie tematu rozszerzenia biogramów nauczycieli żyrardowskich

– omówienie tematu konsultacji w sprawie planu współpracy Urzędu Miasta w Żyrardowie z organizacjami pozarządowymi – opracowano tematy i przygotowano odpowiedź/

– podsumowanie realizacji pomocy ze środków z daru Włodzimierza Śliwińskiego

– organizacja prelekcji i uczestnictwa o obchodach 500-lecia Reformacji

– prace nad ewidencją grobów osób zasłużonych dla miasta / wykaz grobów aby uzyskać zgodę na zwolnienie z opłat/.

Kolejne posiedzenia zaplanowano po Nowym Roku.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 10.10.2017r.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania przystąpiono do omawiania następujących tematów:

– plan działania TPMŻ za lata 2017-2020 z uwzględnieniem m.in.;

a/ aktualizacji statutu, regulaminów, polityki rachunkowości, ochrony danych osobowych

b/ podjęcie starań w celu pozyskania siedziby np. po remoncie w Kantorze

c/ współpraca z instytucjami kultury

d/ działania w zakresie rewitalizacji i ochrony zabytków

e/ działalność wydawnicza, edukacyjna, prelekcje i wykłady itp.

/Uchwała akceptująca plan Nr 8/I/2017/

– zapoznanie się z pismem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w sprawie obiektów zabytkowych w Żyrardowie

– finalizowanie działań dotyczących pomocy z daru Włodzimierza Śliwińskiego / prośba TPD zakupu okna dla wolontariuszki w trudnej sytuacji – Uchwała Nr 9/I/2017/.

Następne spotkanie 07.11.2017r.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 22.09.2017r.

Przyjęto protokół z poprzedniego spotkania i omówiono następujące tematy:

– działania podjęte w celu realizacji daru Włodzimierz Śliwińskiego / MOPS/

– aktualizacja danych w KRS , Urzędzie Skarbowym , Urzędzie Miasta

– informacja o spotkaniu z Prezydentem Wojciechem Jasińskim /01.08.2017/

– obchody 125-lecia Szkoły Podstawowej nr2 /współudział/

– sprawy księgowe i finansowe – konieczność poszukiwania księgowej

– sprawy związane z Raportem ZUH / zaproszenie na Komisję Kultury w dniu 26.09./

– propozycja wystąpienie do Woj. Konserwatora Zabytków w Warszawie w sprawie zabytków w naszym mieście

– opieka nad grobami zasłużonych dla Żyrardowa – konieczność opracowania listy nazwisk /przygotowywane są biogramy żyrardowskich żołnierzy AK/

– przygotowania do projektu planu działań TPMŻ na lata 2017-2020.

Kolejne spotkanie 10.10.2017r.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 17.08.2017r.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania podjęto następujące zagadnienia;

– zmiana Uchwały w sprawie pomocy z daru Włodzimierza Śliwińskiego / uchwała Nr 4/I/2017

– wyznaczono osobę do sprawowania pieczy i gospodarowania księgozbiorem / Stanisław Nalej –wiceprezes Uchwała Nr 5/I/2017

– przyjęto nowych członków TPMŻ / 2 osoby Uchwała Nr 6/I/2017/

– podjęto Uchwałę Nr 7/I/2017 upoważniającą Prezes Barbarę Rzeczycką do podpisana pisma w sprawie stanowiska Zarządu na temat realizacji ustawy dekomunizacyjnej w Żyrardowie

– uaktualnienie pisma do Woj. Konserwatora Zabytków w Warszawie w sprawie zabytków w mieście

– potrzeba poszukiwania osoby do prowadzenie księgowości TPMŻ.

Następne posiedzenie zaplanowano na 19.09.2017r.

Zebranie Zarządu Komisji Rewizyjnej w dniu 08.08.2017r.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania przystąpiono do omawiania bieżących zagadnień.

W spotkaniu udział wzięli , w związku z tematyką dotyczącą ustawy dekomunizacyjnej , zaproszeni goście m.in. Pan Andrzej Góralski – historyk, członek poprzedniej Komisji ds. Nazewnictwa Ulic przy UM, redaktor Radia Fama Pani Iwona Sadowska.

Zebranie dotyczyło głównie wypracowania stanowiska Zarządu TPMŻ w sprawie zmiany nazw ulic i innych działań przedstawionych w Raporcie Zespołu Upamiętniania Historii Miasta Żyrardowa /ZUH/ w związku z ogłoszonymi przez Prezydenta Miasta konsultacjami społecznymi.

Przedstawiono Raport ZUH oraz stanowisko IPN. Podjęta została burzliwa dyskusja na temat zmian nazw ulic w Żyrardowie z udziałem A.Góralskiego, B.Nietrzebki, B.Rzeczyckiej, St.Niewiadomskiego, P.Siwierskiego , W.Rożniatowskiego, T.Radomskiej i St. Naleja.

Zobowiązano Prezes do przygotowania stanowiska Zarządu i po uzgodnieniu przekazaniu go Prezydentowi i Zespołowi ZUH. Stanowisko zamieszczone na stronie TPMŻ.

Kolejne spotkanie 17.08.2017.

Komisja Rewizyjna

W dniu 03.07.br odbyło się posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej w celu ukonstytuowania się. Udział wzięło 5 osób. Komisja Rewizyjna TPMŻ ukonstytuowała się w następujący sposób:

Jerzy Kwaczyński               – Przewodniczący

Wiesław Rożniatowski       – Wiceprzewodniczący

Teresa Ordak                       – Sekretarz

Teresa Borecka-Radomska – Członek

Kamil Credo                       – Członek.

Podjęto stosowna uchwałę Komisji.

 

Zebranie Zarządu TPMŻ w dniu 26 czerwca 2017 r.

W dniu 26.06.br odbyło się zebranie nowo wybranego Zarządu w celu ukonstytuowania się. W spotkaniu wzięło udział 8 członków Zarządu oraz dwie osoby z Komisji Rewizyjnej.

Po negocjacjach i dyskusjach Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

Barbara Rzeczycka     – Prezes

Hanna Fibich               – Wiceprezes

Stanisław Nalej           – Wiceprezes

Piotr Siwierski           – Skarbnik

Czesław Piotrowski   – Sekretarz

Stanisław Niewiadomski – Członek

Zdzisław Wilk                 – Członek

Bogusław Nietrzebka     – Członek

Marcin Rosiński             – Członek.

Podjęto stosowną uchwałę.

W związku z brakiem kworum nie odbyło się ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej. Zaplanowano następne spotkanie w dniu 03.07.br.

Podczas spotkania poruszono wiele spraw organizacyjnych i podjęto stosowne uchwały.

 

Zebranie Zarządu TPMŻ w dniu 15 maja 2017 r.

       Po przyjęciu porządku i protokołu z poprzedniego zebrania, na spotkaniu omówiono sprawy z okresu między tymi spotkaniami, a mianowicie :

– na kolejny rok wniesiono opłatę za domenę strony internetowej TPMŻ,

– uczestniczono w spotkaniu Partnerstwa Sieci Inicjatyw Senioralnych, w Walnym Zebraniu i jubileuszu 60 – lecia Cechu, w premierowym koncercie Żyrardowskiej Orkiestry Akordeonowej, w pogrzebie Edwarda Dębińskiego,

– udzielono poparcia D.Taszkun jako przedstawicielce TPMŻ w Zespole d/s Rewitalizacji Żyrardowa,

– uzgodniono organizację spotkania z B. Jagiełło nt. Józefa Piłsudskiego.

     Omawiając koncert ŻOA stwierdzono, że koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem publiczności, a zebrani na stojąco podziękowali organizatorom i członkom orkiestry za wysłuchany koncert.

     Po wypowiedzi i apelu P. Grudzińskiego, Zarząd postanowił wystąpić do Miejskiego Konserwatora o udzielenie informacji o stanie zabezpieczenia obiektu zabytkowego Willa Wanda i innych zabytków na terenie Miasta.

     Po ustaleniach i dyskusji z udziałem Anny Rzeczkowskiej o współpracy z Hufcem Jaktorów w sprawie opieki nad miejscem pamięci w lesie radziejowskim podjęto uchwałę o zawarciu umowy precyzującej zasady tej współpracy.

   Ustalono spotkanie dotyczące zwiedzenia Kantoru /przed jego remontem/ – 7 czerwca br. godz.17.00 i wstępnie przyjęto termin sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zebrania – 20 czerwca br.

     Następne zebranie Zarządu TPMŻ – ostatnie w tej kadencji, odbędzie się 5 czerwca 2017r. o godz. 17.00.

SN

Zebranie Zarządu TPMŻ w dniu 3 kwietnia 2017 r.

Na spotkaniu, po przyjęciu porządku i protokołu z poprzedniego zebrania, omówiono sprawy z okresu między tymi spotkaniami, a mianowicie :

  • odpowiedź od Prezydenta Miasta w/s udostępnienia sali balowej Resursy by odbył się koncert ŻOA –„Majówka z Żyrardowską Orkiestrą, Akordeonistów”.
  • informację o przekazaniu pisma do Starostwa Powiatowego w sprawie wskazania przedstawiciela TPMŻ do Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego
  • wystąpienie do Prezydenta Miasta Żyrardowa oraz Rady Miasta dotyczące poparcie inicjatorów utrzymania tradycyjnego patronatu Romualda Traugutta dla SP nr 1,
  • na stronie tpmz.pl zamieszczono informację o sprawach będących przedmiotem poprzedniego zebrania Zarządu oraz w odrębnej zakładce, zamieszczono także zestawienie spotkań zorganizowanych w ostatnich miesiącach przez nasze Towarzystwo. Zestawienie wielu spotkań zilustrowano zdjęciami,
  • zaktualizowano listę członków Towarzystwa po weryfikacji przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku. Stan na dzień dzisiejszy to 62 Członków,
  • przeprowadzono spis z natury księgozbioru Towarzystwa oraz zebrano informacje o stanie księgozbioru przekazanego Bibliotece i Muzeum do sprzedaży komisowej.
  • przebieg spotkania z Maciejem Kucharskim na temat Powstania Listopadowego w okolicach Żyrardowa odbytego w dniu 28 marca br. Ocena była bardzo pozytywna.
  • wpłynęła faktura za domenę. Podjęto Uchwałę Nr 10/2017 w/s jej zapłaty.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwetaryzacyjnej Stanisław Naleja zebrani podjęli Uchwałę Nr 11/2017 w/s zatwierdzenia wyników przeprowadzonej inwentaryzacji księgozbioru. Ogółem pozycji wydawniczych jest 5968 egz. o wartości 60 296,00 zł.

Zarząd po wysłuchaniu wniosku Komisji Inwentaryzacyjnej podjął uchwałę Nr 12/2017 w/s likwidacji 132 egzemplarzy zniszczonych książek o wartości 432 zł.

Zebrani jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 13/2017 w/s sprzedaży komisowej wydawnictw przez MMZ.

Omówiono sposoby informacji podatników o możliwości przekazania 1% na rzecz TPMŻ jako OPP.

Następne zebranie Zarządu TPMŻ odbędzie się 15 maja 2017r. o godz. 17.00

                      

Zebranie Zarządu TPMŻ w dniu 6 marca 2017 r.

Zebranie Zarządu ustaliło program spotkania, a następnie przyjęto protokół z poprzedniego spotkania w dniu 20 lutego 2017 r. W informacji o działaniach pomiędzy zebraniami podniesiono następujące sprawy :

–       wpłynęła odpowiedź od Prezydenta Miasta w/s udostępnienia sali balowej Resursy by odbył się koncert ŻOA –„Majówka z Żyrardowską Orkiestrą, Akordeonistów”. Koncert odbędzie się w dniu 5 maja 2017 r. o godz. 18.00.

–       Starostwo Powiatowe wystąpiło z wnioskiem w sprawie wskazania przedstawiciela TPMŻ do Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego,

–       przekazano pismo do Prezydenta Miasta Żyrardowa dotyczące organizacji i udziału TPMŻ w corocznych konferencjach dotyczących historii Miasta ,

–       wpłynął wniosek o poparcie wystąpienia inicjatorów o utrzymanie tradycyjnego patronatu Romualda Traugutta dla SP nr 1

–       na stronie www.tpmz.pl zamieszczono informację o sprawach będących przedmiotem poprzedniego zebrania Zarządu oraz w odrębnej zakładce, zamieszczono także zestawienie spotkań zorganizowanych w ostatnich miesiącach przez nasze Towarzystwo. Zestawienie wielu spotkań zilustrowano zdjęciami,

–       zaktualizowano listę członków Towarzystwa po weryfikacji przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku. Stan na dzień dzisiejszy to 62 Członków,

–       przeprowadzono spis z natury księgozbioru Towarzystwa oraz zebrano informacje o stanie księgozbioru przekazanego Bibliotece i Muzeum do sprzedaży komisowej.

W toku spotkania podjęto uchwałę w/s zmiany daty inwentaryzacji na dzień 8 luty br. a zakończenia prac Komisji na 15 marca 2017 r.

Uchwałę w/s przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 r. Zarząd przyjął bez zastrzeżeń -jednomyślnie.

Zarząd także jednogłośnie podjął uchwałę wskazującą na przedstawiciela TPMŻ w Radzie Muzeum – Stanisława Niewiadomskiego,

Do Towarzystwa wpłynęła petycja w sprawie poparcia inicjatorów wystąpienia o utrzymanie tradycyjnego patronatu RomualdaTraugutta dla SP nr 1. Wniosek przedstawił Pan Jan Jackowski wieloletni nauczyciel w tej szkole, szeroko uzasadniając stanowisko nauczycieli i absolwentów.

Szkoła Podstawowa Nr 1 jest najstarszą placówką oświatową w naszym mieście, spadkobierczynią pierwszych szkół elementarnych sięgających lat czterdziestych XIX wieku. Po uzyskaniu niepodległości w 1918 r. zorganizowano 5 siedmioklasowych szkół powszechnych, które nominowano. Szkole powszechnej Nr 1 nadano imię Romualda Traugutta. Po II wojnie światowej szkoły powszechne przyjęły nazwę szkół podstawowych zachowując numery i patronów.

Po szerokiej i gorącej dyskusji Zarząd podjął uchwałę popierającą stanowisko inicjatorów przywrócenia/utrzymania patrona Romualda Traugutta dla Szkoły Podstawowej Nr 1. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

        Następnie ustalono, że spotkanie z Maciejem Kucharskim na temat Powstania Listopadowego w okolicach Żyrardowa odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 17.00 w MiPBP.

Zarząd składa serdeczne podziękowania darczyńcom 1 % podatku. W roku ubiegłym z tak ofiarowanych środków Towarzystwo wydało dwie publikacje : pod patronatem Prezydenta W. Jasińskiego – „ Żyrardów od osady fabrycznej do miasta powiatowego” autorstwa Piotra Zabornego i pod patronatem Starosty W. Szustakiewicza – „Vademecum Żyrardowa” -wznowiona publikacja naszego Muzeum. Obie publikacje zostały wydane z okazji 100 lecia uzyskania praw miejskich przez nasze miasto i stanowiły swoisty prezent dla mieszkańców na tę okoliczność i były rozdawane nieodpłatnie. W czasie spotkania omówiono sposoby informacji podatników o możliwości przekazania 1% na rzecz TPMŻ jako organizacji pożytku publicznego.

Ustalono, że następne zebranie Zarządu TPMŻ odbędzie się 3 kwietnia 2017r. o godz. 17.00

 

Zebranie Zarządu TPMŻ w dniu 20 lutego 2017 r.

Zebranie Zarządu rozpoczęto od  ustaleniu programu spotkania, a następnie przyjęcia protokołu z poprzedniego spotkania w dniu 9 stycznia 2017 r.

W informacji  o działaniach pomiędzy zebraniami podniesiono m. in.  następujące sprawy:

– dla uzupełnienia Kroniki Towarzystwa,  sporządzono zestawienie publikacji prasowych z ostatnich kilku miesięcy z roku 2015-17,

– w wyniku uczestniczenia TPMŻ w konsultacji Programu Ochrony Środowiska i dyskusji na zebraniu Zarządu,  w „Życiu Żyrardowa” nr 5/2017 opublikowano artykuł „Żyrardów czekają duże inwestycje drogowe ”/Stanisław Niewiadomski/,

– zorganizowano 31 stycznia br. spotkanie TPMŻ poświęcone pamięci podpułkownika dyplomowanego  Aleksandra Klotza,  urodzonego w Żyrardowie oficera polskiego wywiadu o bardzo dynamicznym i bogatym życiorysie, żołnierzu wojny bolszewickiej i II wojny światowej, dyplomacie i staroście kilku naszych miast. Licznie przybyłym uczestnikom spotkania w czasie blisko trzygodzinnej prelekcji, osobę ppłk A.Klotza,  w 40 rocznicę Jego śmierci,  zaprezentował Pan Czesław Piotrowski. Relację z tego spotkania i szeroką prezentację osoby ppłk A. Klotza opublikował Redaktor Naczelny Tadeusz Sułek w kolejnych numerach „Życia Żyrardowa”, a także „Głos Żyrardowa i Okolic”.

– na stronie www.tpmz.pl zamieszczono informację o sprawach będących przedmiotem  poprzedniego  zebrania Zarządu oraz o spotkaniu TPMŻ dotyczącym ppłk A. Klotza i artykuł autorstwa Czesława Piotrowskiego o podpułkowniku  A. Klotzu. Na stronie Towarzystwa w odrębnej zakładce, zamieszczono także zestawienie spotkań zorganizowanych w ostatnich miesiącach przez nasze Towarzystwo. Zestawienie wielu spotkań zilustrowano zdjęciami,

– zaktualizowano listę członków  Towarzystwa po weryfikacji przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku,

– przeprowadzono spis z natury księgozbioru Towarzystwa oraz zebrano informacje  o stanie księgozbioru przekazanego Bibliotece i Muzeum do sprzedaży komisowej.

Omawiając ostatnio zorganizowane spotkanie TPMŻ – podkreślano wysoką frekwencję na spotkaniu, szeroką ilustrację i wartki sposób prezentacji ze strony prelegenta Pana Czesława Piotrowskiego i bogatą dokumentację prasową tego spotkania. Temat spotkania wywołał dalszą dyskusję i nowe wątki dotyczące osoby ppłk A.Klotza.

Pan Andrzej Góralski reprezentujący od wielu lat Towarzystwo w pracach Miejskiego Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic  zreferował  sposób i przedmiot prac Zespołu w ostatnich miesiącach. Omówił zasady i politykę Zespołu porządkującą system  wnioskowany radnym przy podejmowaniu uchwał w tych sprawach. W odpowiedzi  na pytanie stwierdził, że Zespół nie podejmował działań o charakterze dekomunizacji w nazewnictwie ulic, placów czy tablic pamięci. Zarząd podziękował Panu A. Góralskiemu za reprezentowanie Towarzystwa w pracach Zespołu.

Omawiając ofertę zawartą w piśmie otrzymanym od Prezydenta Miasta w sprawie włączenia się m. in. Towarzystwa w organizowanie corocznych konferencji historycznych –  Zarząd z satysfakcją przyjął to wystąpienie i uznał tę koncepcję jako bardzo cenną dla historii Miasta, podnoszoną we wcześniejszych wystąpieniach na Sesjach RM, w publikacjach  i wypowiedziach poszczególnych członków Towarzystwa. Postanowiono uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

Podjęto 2  uchwały Zarządu dotyczące członkostwa w TPMŻ : o aneksie do uchwały o wygaśnięciu  członkostwa i o przyjęciu w poczet członków –  Pana Zbigniewa Kowalskiego.

Zaproponowano  zorganizowanie przez TPMŻ  w sali balowej Resursy,  premierowego koncertu Żyrardowskiej Orkiestry Akordeonowej ,koncertu nawiązującego do tradycji żyrardowian i nazwanego „Majówką z  ŻOAkord.”, o charakterze integracyjnym z udziałem przedstawicieli władz i mieszkańców okolicznych samorządów.

Wstępnie omawiano przeprowadzony spis księgozbioru TPMŻ, a  jego zatwierdzenie nastąpi  na następnym zebraniu po zakończeniu wszystkich etapów inwentaryzacji wraz z przyjęciem sprawozdania finansowego za 2016 r.

Podsumowując akcję krwiodawstwa w Żyrardowie zainicjowaną przez Towarzystwo stwierdzono, że w ubiegłym roku oddano ok.122 litry krwi. Od zapoczątkowania akcji odbyły się 22 spotkania, w których krew oddało 688 osób. Akcja ta upowszechniła się zwłaszcza wśród ludzi młodych i znalazła naśladowców, stąd na wniosek jej koordynatora ze strony Towarzystwa – Pana Mateusza Modraka – Towarzystwo postanowiło  pozostawić jej kontynuację innym organizatorom. Jednocześnie dziękujemy koordynatorowi Mateuszowi Modrakowi za dotychczasowe działanie w tej sprawie.

Następne zebranie Zarządu planowane jest 6 marca br. o godz. 17.00

 

Zebranie Zarządu TPMŻ w dniu 9 stycznia 2017 r.

Pierwsze w nowym roku zebranie Zarządu rozpoczęto od złożenia życzeń noworocznych i ustaleniu programu spotkania, a następnie przyjęcia protokołu z poprzedniego spotkania w dniu 5 grudnia 2016 r.

W informacji o działaniach pomiędzy zebraniami podniesiono m. in. następujące sprawy:

– uczestnictwo w wigilii miejskiej i powiatowej, przesłanie życzeń świątecznych i noworocznych dla członków Towarzystwa,

– przekazanie podziękowania /na łamach „Życia Żyrardowa”/ dla Prezydenta i Rady Miejskiej za zrealizowanie pomnika Filipa de Girarda wnioskowanego przez Uchwałę Zarządu TPMŻ z 2015 r. i przedstawionej na sesji Rady Miejskiej oraz na stronie www.tpmz.pl zamieszczenie historii zabiegów w sprawie powstania pomnika,

– wręczenie przez Prezydenta 3 pierwszych stypendiów im. Filipa de Girarda ustanowionych przez RM na wniosek Towarzystwa,

-udział w grudniowej sesji RM, która debatowała m.in. nad Programem Ochrony Środowiska, który był poddany konsultacjom społecznym, w ramach których TPMŻ po szerokiej wewnętrznej dyskusji, zgłosiło uwagi, w większości uwzględnione w ostatecznym projekcie uchwały RM,

-wywiad opublikowany w „Głosie Żyrardowa i Okolic” o dokonaniach Towarzystwa w roku poprzednim i planach TPMŻ na nowy rok 2017,

-edytowano kolejny nr 7 kwartalnika „Żyrardowskie Zeszyty Literackie” publikującego materiały przygotowane przez TPMŻ.

Przyjęto ustalenia związane z organizowanym spotkaniem dotyczącym ppłk Aleksandra Klotza, które odbędzie się 30 stycznia br., a prelegentem będzie Pan Czesław Piotrowski.

Podjęto 3 uchwały Zarządu:

– o przeprowadzeniu inwentaryzacji księgozbioru Towarzystwa i powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej,

– o zawarciu umowy komisowej z Centrum Kultury na sprzedaż przez Resursę publikacji TPMŻ ,

-o aneksie dotyczącym uchwały o wygaśnięciu członkostwa w TPMŻ.

Omówiono propozycję publikacji Pana Dariusza Brzostka i innych propozycji publikacyjnych, a na zakończenie spotkania analizowano sprawy związane z zamknięciem roku sprawozdawczego i zapoznano się z nowymi wprowadzonymi rozwiązaniami finansowo-księgowymi dla organizacji pozarządowych.

Następne zebranie Zarządu planowane jest 20 lutego br. o godz. 17.00