Walne Zgromadzenie Członków

                                     Szanowna/y Pani/Pan

     Zarząd Towarzystwa zawiadamia i uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków

Towarzystwa, które będzie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy i odbędzie się dnia 14 września 2020r./poniedziałek/o godz.17.00 /drugi termin – godz.17.30/w siedzibie TPMŻ w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1.

Porządek obrad:

 1. powitanie zebranych i otwarcie WZC TPMŻ
 2. wybór prezydium WZC w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i protokolant
 3.  wybór Komisji Mandatowej i protokół w sprawie ważności obrad
 4. zatwierdzenie porządku obrad WZC
 5. wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej
 6. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za 2019r.
 7. stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań za 2019 r. oraz wniosek w sprawie absolutorium
 8. dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2019 r. i w sprawie absolutorium dlaZarządu
 9. ustalenie liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ
 10. zgłoszenie i prezentacje kandydatów na prezesa TPMŻ oraz przeprowadzenie wyboru
 11. ogłoszenie wyniku wyborów prezesa, zgłoszenie i prezentacje kandydatów do Komisji Rewizyjnej i Zarządu TPMŻ
 12. przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej i Zarządu oraz ogłoszenie wyników wyborów
 13. dyskusja nad kierunkami działania TPMŻ w najbliższych latach 2020 – 2023
 14. sprawozdanie Komisji Wnioskowej WZC
 15. zakończenie obrad WZC TPMŻ

       Informujemy, że sprawozdanie merytoryczne TPMŻ za 2019 r. oraz   sprawozdanie finansowe TPMŻ za2019 r. są wyłożone do wglądu w siedzibie Towarzystwa, w godzinach pracy Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Mostowej 1.

             Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami WZC, a ewentualne uwagi można zgłaszać do 11 września br. drogą elektroniczną na adres: zarzad@tpmz.pl lub pozostawić w kopercie dla TPMŻ w Bibliotece.

              Jednocześnie przypominamy, że dla posiadania mandatu głosu stanowiącego uprawniającego do uczestniczenia w głosowaniach, niezbędne jest opłacenie składki członkowskiej przynajmniej za rok 2019 /nr konta Towarzystwa podany jest w nagłówku pisma/. Stan opłaconej składki można sprawdzić u skarbnika pod adresem mailowym:  piotrsiwierski@wp.pl . W związku ze zmianą przepisów nie ma możliwości dokonywania wpłat u inkasenta w dniu Zebrania.

      W przypadku wpłaty dokonanej w kilka dni przed Zebraniem prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia wpłaty.

              Sposób realizacji porządku obrad należy do kompetencji przewodniczącego WZC.

Uwaga:

 1. Zebranie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie reżimu sanitarnego, obowiązującego w okresie zagrożenia epidemicznego / m.in. maseczki, dezynfekcja i złożenie stosownego oświadczenia/
 2. W przypadku wprowadzenia bardziej rygorystycznych, rządowych obostrzeń dotyczących zgromadzeń, które uniemożliwiłyby odbycie WZC, zostanie ono zwołane w innym terminie, o czym powiadomimy Państwa.

      Zapraszamy serdecznie

                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                                            Za Zarząd    

                                                                                                                                            Barbara Rzeczycka

                                                                                                                                         Prezes TPMŻ