Walne Zebranie Członków

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa

96-300 Żyrardów, ul. Mostowa1

REGON015449091; NIP838-179-91-73

Nr konta 78929700050463033720400001

         Żyrardów, dnia 25 maja 2019 roku

                                             Szanowna/yPani/Pan

       Zarząd Towarzystwa uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które odbędzie się dnia  10 czerwca 2019r./poniedziałek/o  godz.17.00/drugi termin – godz.17.15/w siedzibie TPMŻ  w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy  ul. Mostowej1.

Porządek obrad:

 1. powitanie zebranych i otwarcie WZC  TPMŻ
 2. wybórprezydium WZC  w składzie : przewodniczący, zastępcaprzewodniczącegoiprotokolant
 3.  wybór Komisji Mandatowej i protokół w sprawie ważności obrad
 4. zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad WZC
 5. wybórKomisjiWnioskowej
 6. przedstawienie  sprawozdania  merytorycznegoisprawozdaniafinansowego  za2018r.
 7. stanowiskoKomisjiRewizyjnejwsprawiesprawozdańza 2018 r. orazwniosekwsprawieabsolutorium
 8. dyskusja oraz  podjęcieuchwałw sprawie przyjęciasprawozdańza2018r.iwsprawieabsolutoriumdlaZarządu
 9. dyskusja nad kierunkami działania TPMŻ w najbliższych latach
 10. sprawozdanie Komisji Wnioskowej WZC
 11. zakończenie obrad WZC  TPMŻ

    Informujemy, że sprawozdanie merytoryczne TPMŻ za 2018r. oraz   sprawozdanie finansowe TPMŻ za 2018r. są wyłożone do wglądu w siedzibie Towarzystwa, w godzinach pracy Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Mostowej 1.

             Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z  dokumentami WZC, a ewentualne uwagi można zgłaszać do 1 czerwca br. drogą elektroniczną na adres: mailto: zarzad@tpmz.pl lub  pozostawić w  kopercie  dla TPMŻ  w Bibliotece.

              Jednocześnie przypominamy, że dla posiadania głosu stanowiącego uprawniającego do uczestniczenia w głosowaniach, niezbędne jest opłacenie składki członkowskiej przynajmniej za rok 2018 /nr konta podany jest w nagłówku pisma/.              W przypadku wpłaty dokonanej w kilka dni przed Zebraniem prosimy o zabranie ze sobą  potwierdzenia wpłaty.     

      Wpłatę składki można zrealizować tylko poprzez wpłatę na konto TPMŻ.

              Sposób realizacji porządku obrad należy do kompetencji przewodniczącego WZC.

                                            Z poważaniem

                                                                    Za Zarząd    

                                                                                       Barbara Rzeczycka  

                                                                                                     Prezes

                                                                         Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa