Walne Zgromadzenie Członków TPMŻ

 Zarząd Towarzystwa zawiadamia i uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które będzie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy i odbędzie się dnia 12 czerwca 2018 r./wtorek/o godz.17.00 /drugi termin – godz.17.30/w siedzibie TPMŻ w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1. 

Porządek obrad : 

1. powitanie zebranych i otwarcie WZC TPMŻ 

2. wybór prezydium WZC w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego i protokolant 

3. wybór Komisji Mandatowej i protokół w sprawie ważności obrad 

4. zatwierdzenie porządku obrad WZC 

5. wybór Komisji: Wyborczej, Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej 

6. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za 2017 r. 

7. stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań za 2017 r. oraz wniosek w sprawie absolutorium 

8. dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2017 r. i w sprawie absolutorium dla Zarządu 

9. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu oraz ogłoszenie wyników wyborów 

10. podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie TPMŻ 

11. dyskusja nad kierunkami działania TPMŻ w latach 2017-2020 

12. sprawozdanie Komisji Wnioskowej WZC 

13. sprawy różne, zakończenie obrad WZC TPMŻ 

Informujemy, że sprawozdanie merytoryczne TPMŻ za 2017 r. oraz sprawozdanie finansowe TPMŻ za 2017 r. są wyłożone do wglądu w siedzibie Towarzystwa, w godzinach pracy Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Mostowej 1. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami WZC, a ewentualne uwagi można zgłaszać do 7 czerwca br. drogą elektroniczną na adres czesiek52@onet.pl lub pozostawić w kopercie dla TPMŻ w Bibliotece. 

Jednocześnie przypominamy, że dla posiadania mandatu głosu stanowiącego uprawniającego do uczestniczenia w głosowaniach, niezbędne jest opłacenie składki członkowskiej przynajmniej za rok 2017. 

Konto bankowe TPMŻ  Nr 78 9297 0005 0463 0337 2040 0001

 Stan opłaconej składki można sprawdzić u skarbnika pod adresem mailowym:    piotrsiwierski@wp.pl  W związku ze zmianą przepisów nie ma możliwości dokonywania wpłat u inkasenta w dniu Zebrania. 

W przypadku wpłaty dokonanej w kilka dni przed Zebraniem prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia wpłaty. 

Sposób realizacji porządku obrad należy do kompetencji przewodniczącego WZC. 

Zapraszamy serdecznie 

                             Z poważaniem 

          Za Zarząd  

Prezes 

Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa 

Barbara Rzeczycka