Walne Zgromadzenie Członków TPMŻ

                               W dniu 20 czerwca 2017r. w siedzibie TPMŻ odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TPMŻ. Otworzył je Prezes Pan Stanisław Niewiadomski, witając zebranych członków Towarzystwa a także zaproszonych gości – Starostę Powiatu Żyrardowskiego Pana Wojciecha Szustakiewicza oraz Przewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa Pana Marcina Rosińskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes przedstawił porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie a także zaproponował skład Prezydium Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego wybrano Pana Marcina Rosińskiego, Wiceprzewodniczącego Pana Kamila Credo i Pana Zdzisława Wilka na Protokolanta.

Następnie procedowano zgodnie z porządkiem obrad.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z minionej kadencji złożył Prezes. Przedstawił        najważniejsze osiągnięcia znacznie rozszerzonej działalności Towarzystwa. Położono szczególny nacisk na otwartość i podejmowanie działań interesujących mieszkańców miasta tj. spotkania tematyczne dotyczące historii i patronów żyrardowskich ulic, działalność wydawniczą, konsultacje w sprawach istotnych dla funkcjonowania miasta, akcja krwiodawstwa itp. Za te wszystkie przedsięwzięcia TPMŻ zostało docenione i uhonorowane przez władze miasta – statuetka honorowa im. Filipa de Girarda oraz przez Marszałka Adama Struzika – dyplom PRO MAZOVIA.

Na wniosek Komisji rewizyjnej udzielono jednogłośnie absolutorium dla ustępującego Zarządu TPMŻ.

W dalszej części obrad rozpoczęły się wybory. Po wielu dyskusjach i konsultacjach oraz niełatwych decyzjach ze względu na rezygnację z funkcji Prezesa Stanisława Niewiadomskiego zgłoszono Panią Barbarę Rzeczycką i Pana Stanisława Naleja na to stanowisko. W głosowaniu tajnym wybrano Barbarę Rzeczycką na funkcję Prezesa TPMŻ.

Zdecydowano w głosowaniu jawnym, że Zarząd będzie liczył 9 członków , a Komisja Rewizyjna 5 członków.

Do Zarządu w głosowaniu tajnym wybrano: Hannę Fibich, Stanisława Niewiadomskiego, Czesława Piotrowskiego, Piotra Siwierskiego, Bogusława Nietrzebkę, Marcina Rosińskiego, Stanisława Naleja i Zdzisława Wilka.

Do Komisji Rewizyjnej: Teresę Borecką-Radomską, Teresę Ordak, Kamila Credo,

Jerzego Kwaczyńskiego i Wiesława Rożniatowskiego.

Następnie odbyła się krótka dyskusja na temat kierunków działań na najbliższy czas.

Pan Wiesław Rożniatowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej minionej kadencji podziękował Prezesowi Stanisławowi Niewiadomskiemu za wieloletnie przewodniczenie TPMŻ.

                                                                                            Barbara Rzeczycka