Wszystkie wpisy, których autorem jest ZW

KOMUNIKAT

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa informuje, iż w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, zmienia harmonogram Konkursu Historycznego „Nasza historia zachowana w pamięci. Żyrardów we wspomnieniach – lata 1945-1989”.

Termin nadsyłania prac – do 30.10.2020r.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników – do 15.12. 2020r.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani o czasie i miejscu podsumowania Konkursu. Serdecznie zapraszamy.

                                                                                                                      W imieniu Zarządu TPMŻ                                                                                           Barbara Rzeczycka

Prezes

APEL do czytelników „Życia Żyrardowa” i nie tylko

Z pewnością zależy nam wszystkim, aby skutki epidemii wywołanej koronawirusem dla nas i dla naszych najbliższych były jak najmniej dotkliwe, aby nie tylko fala masowych zachorowań ominęła Żyrardów, ale przede wszystkim aby nie było związanych z nimi ofiar śmiertelnych. Dlatego też proponujemy i prosimy drodzy czytelnicy „Życia Żyrardowa” skorzystajcie z możliwości wsparcia wysiłków władz naszego miasta w walce z COVID-19. Wystarczy wpłacić nawet drobną kwotę na numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa: PKO Bank Polski 63 1020 1026 0000 1702 0272 9325 (jest on dostępny, a więc i łatwy do sprawdzenia na stronie internetowej https://www.zyrardow.pl/169,urzad-miasta), przy czym niezbędne jest podanie powodu wpłaty – darowizna na cel walka z koronawirusem. My, będąc pewnymi że przekazane pieniądze zostaną właściwie wykorzystane, już to zrobiliśmy.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Żyrardowa

CZŁONKOWIE I SYMPATYCY TPMŻ

W tych trudnych i niecodziennych dniach, braku możliwości bezpośredniego kontaktu, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa, zwraca się w ten sposób do naszych członków i sympatyków, z prośbą dbania o swoje i bliskich zdrowie. Jeśli Państwo lub ktoś z bliskich czy znajomych potrzebuje jakiegokolwiek wsparcia, czekamy na informację, i o ile będziemy w stanie pomożemy. Czytaj dalej CZŁONKOWIE I SYMPATYCY TPMŻ

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa zaprasza

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa zaprasza zainteresowanych otrzymaniem książki Pawła Hulki-Laskowskiego „Mój Żyrardów” do siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie ul. Mostowa 1 w dniach 14, 21, 28.01 2020r. /wtorki/ w godz.17-18. Wydanie reprintu pamiętników pisarza sfinansowano ze środków Urzędu Miasta Żyrardowa.

Nasza historia zachowana w pamięci

 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa zaprasza na spotkanie w dniu 18.11.2019r. o godz. 17tej w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Mostowej 1. Prelekcję na temat: „Żyrardowskie elity w II Rzeczypospolitej” wygłosi historyk, znawca dziejów Żyrardowa Andrzej Góralski. Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z kolejną kartą naszej, nie do końca znanej historii.

                                            Zapraszamy.

Konkurs Historyczny pt. “Nasza historia zachowana w pamięci. Żyrardów we wspomnieniach (l. 1945-1989)”

                           

    „Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej…”                                                                                                     / Cyprian Kamil Norwid

  Regulamin Konkursu Historycznego

pt. “Nasza historia zachowana w pamięci.

  Żyrardów we wspomnieniach (l. 1945-1989)”

   I.   Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa
 2. Patronatem Honorowym Konkurs objęli:

                     Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder

                    Prezydent Miasta Żyrardowa Krzysztof Lucjan Chrzanowski

      3.  Patronat Medialny

         – Życie Żyrardowa

         – Głos Żyrardowa i Okolic

         – Telewizja Żyrardowska

         – Radio „Fama”

         – Radio „Victoria”

  II.   Cele Konkursu

         – upowszechnienie wiedzy o latach 1945-1989 w Żyrardowie

         – pogłębienie wiedzy historycznej

         – kształtowanie lokalnego patriotyzmu

         – budzenie i utrwalanie świadomości dziedzictwa kulturowego

         – upamiętnienie postaci i wydarzeń z tego okresu

  III.  Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Tematem pracy pisemnej powinny być żyrardowskie wspomnienia z lat: 1945-1989 z uwzględnieniem takich dziedzin życia społecznego i kulturalnego jak: przemysł, spółdzielczość, oświata, kultura, sport, turystyka, służba zdrowia, administracja.
 2. Prace mogą być wzbogacone o materiały ikonograficzne.
 3. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych.
 4. Zgłoszone prace mogą mieć formę rękopisu lub maszynopisu (tradycyjnego lub komputerowego) formatu A4, strony powinny być ponumerowane.
 5. Prace powinny być opatrzone na kopercie dopiskiem „Konkurs Historyczny pt. „Żyrardów we wspomnieniach (lata 1945-1989)” i zawierać informacje o autorze.
 6. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody każdego z Autorów na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie. Udział w konkursie jest nieodpłatny i ma charakter jawny.
 7. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenie dóbr/praw osób trzecich przez Autorów prac zgłoszonych do Konkursu.
 8. Nadesłane prace stają się własnością Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa. Autor przekazuje wszelkie prawa autorskie na publikacje pracy w całości lub we fragmentach.

  IV.   Termin i miejsce składania prac konkursowych

 1. Prace należy nadesłać w terminie do 15.05.2020 roku do siedziby Towarzystwa na adres ul. Mostowa 1, 96-300 Żyrardów.
 2. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie autora o zgodzie na przetworzenie danych osobowych.
 3. Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

  V.    Kwalifikacje i nagrody

 1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez powołane jury.
 2. Zostanie wyłonionych 3 laureatów, którzy otrzymają nagrody finansowe

 w wysokości:

 I miejsce – 4 tys. zł.

 II miejsce – 3 tys. zł.

 III miejsce – 2 tys. zł.

 Komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.                     Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

  VI.  Harmonogram Konkursu

 1. Ogłoszenie Konkursu nastąpi dnia 15.10.2019 r.
 2. Termin nadesłania prac – do dnia 15.05.2020 r.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2020 r.
 4. Uczestnicy zostaną poinformowani o czasie i miejscu posumowania Konkursu.

          Kontakt: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa, ul. Mostowa 1, 96-300     Żyrardów.

       Koordynatorem Konkursu jest Hanna Fibich, kontakt mailowy na adres:

zarzad@tpmz.pl

         Regulamin konkursu dostępny na stronie TPMŻ www.tpmz.pl

 

 

Załącznik nr 1

Opis dostarczonej pracy.

Imię i nazwisko autora:

……………………………………………………………………………………………………

Tytuł pracy:

…………………………………………………………………………………………………….

Adres poczty elektronicznej:

……………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy:

……………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na:

 • bezpłatną publikację pracy (druk, Internet, radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych Autora (Uczestnika)
 • umieszczenie wizerunku i listy laureatów w celu popularyzacji konkursu (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych)

 

…………………………………………………………………………………

Data i podpis autora