Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków TPMŻ

       

                                             Szanowna/y Pani/Pan

        Zarząd Towarzystwa uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które odbędzie się dnia 30 sierpnia 2021 r. /poniedziałek/ o godz.16.00/ drugi termin – godz.16.15 /w siedzibie TPMŻ w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1.

Porządek obrad:

 1. powitanie zebranych i otwarcie WZC TPMŻ
 2. wybór prezydium WZC w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i protokolanta
 3. wybór Komisji Mandatowej i protokół w sprawie ważności obrad
 4. zatwierdzenie porządku obrad WZC
 5. wybór Komisji Wnioskowej
 6. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za 2020
 7. stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań za 2020 r. oraz wniosek wsprawie absolutorium
 8. dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2020 i wsprawie absolutorium dla Zarządu
 9. dyskusja nad kierunkami działania TPMŻ w najbliższych latach
 10. podjęcie uchwały w/s nadania tytułu Honorowego Członka TPMŻ
 11. sprawozdanie Komisji Wnioskowej WZC
 12. zakończenie obrad WZC TPMŻ

       Informujemy, że sprawozdanie merytoryczne TPMŻ za 2020 r. oraz   sprawozdanie finansowe TPMŻ za 2020 r. są wyłożone do wglądu w siedzibie Towarzystwa, w godzinach pracy Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Mostowej 1.

            Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami WZC, a ewentualne uwagi można zgłaszać do 20 sierpnia br. drogą elektroniczną na adres: mailto:zarzad@tpmz.pl lub pozostawić w kopercie dla TPMŻ w Bibliotece.

              Jednocześnie przypominamy, że dla posiadania głosu stanowiącego uprawniającego do uczestniczenia w głosowaniach, niezbędne jest opłacenie składki członkowskiej przynajmniej za rok 2020 /nr konta 78 9297 0005 0463 0337 2040 0001/.           W przypadku wpłaty dokonanej w kilka dni przed Zebraniem prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia wpłaty. 

      Wpłatę składki można zrealizować tylko poprzez wpłatę na konto TPMŻ.

Sposób realizacji porządku obrad należy do kompetencji przewodniczącego WZC.

                                            Z poważaniem

                                                                     Za Zarząd

                                                                                           Barbara Rzeczycka  

                                                                                                        Prezes

                                              Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa