Walne Zgromadzenie Członków TPMŻ

        Zarząd Towarzystwa uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków

Towarzystwa, które odbędzie się dnia 7 czerwca 2022 r. /wtorek

/ o godz.16.00 / drugi termin – godz.16.30 /w siedzibie TPMŻ w Miejskiej Powiatowej

Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1.

Porządek obrad:

 1. powitanie zebranych i otwarcie WZC TPMŻ
 2. wybór prezydium WZC w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego iprotokolant
 3. wybór Komisji Mandatowej i protokół w sprawie ważności obrad
 4. zatwierdzenie porządku obrad WZC
 5. wybór Komisji Wnioskowej
 6. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za 2021
 7. stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań za 2021 r. oraz wniosek wsprawie absolutorium
 8. dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2021 i wsprawie absolutorium dla Zarządu
 9. dyskusja nad kierunkami działania TPMŻ w najbliższych latach
 10. sprawozdanie Komisji Wnioskowej WZC
 11. zakończenie obrad WZC TPMŻ

       Informujemy, że sprawozdanie merytoryczne TPMŻ za 2021 r. oraz   sprawozdaniefinansowe TPMŻ za 2021 r. są wyłożone do wglądu w siedzibie Towarzystwa, w godzinach pracy Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Mostowej 1.

            Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami WZC, a ewentualne uwagi możnazgłaszać do 3 czerwca br. drogą elektroniczną na adres: mailto:zarzad@tpmz.pl lubpozostawić w kopercie dla TPMŻ w Bibliotece.

              Jednocześnie przypominamy, że dla posiadania głosu stanowiącegouprawniającego do uczestniczenia w głosowaniach, niezbędne jest opłacenie składkiczłonkowskiej przynajmniej za rok 2021 /nr konta podany jest na stronie w zakładce Kontakt/. Wprzypadku wpłaty dokonanej w kilka dni przed Zebraniem prosimy o zabranie ze sobąpotwierdzenia wpłaty.

           Wpłatę składki można zrealizować tylko poprzez wpłatę na konto TPMŻ.

Sposób realizacji porządku obrad należy do kompetencji przewodniczącego WZC.

Uczestnicy zebrania otrzymają ostatnie wydawnictwa TPMŻ.

                                            Z poważaniem

                                                                     Za Zarząd

                                                                                       Barbara Rzeczycka   Prezes  TPMŻ